Badaczki Instytutu Badań Edukacyjnych pracują nad raportem

Uczestnicy projektu KEEP wyciągają pierwsze wnioski i przedstawiają obraz polityk edukacyjnych wybranych krajów UE w kontekście kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19.

Zgodnie z założeniami projektu dotychczasowe badania koncentrowały się na danych zbieranych na poziomie krajowym i miały na celu przegląd sytuacji w szkołach ze szczególnych uwzględnieniem sytuacji nauczycieli szkół średnich. Badaczki IBE przygotowały obszerny materiał do międzynarodowej analizy oraz analizę wpływu pandemii na edukację w różnych krajach.

Na podstawie ponad 30 raportów podsumowujących badania na temat edukacji w pandemii oraz w oparciu m.in. o rozporządzenia MEiN dotyczące organizacji oświaty dr Agnieszka Dwojak-Matras, dr Katarzyna Kalinowska i dr Joanna Rabiega-Wiśniewska poszukiwały odpowiedzi na następujące pytania:

  1. W jaki sposób administracja rządowa określała sposób pracy szkół w sytuacji wywołanej COVID-19?
  2. Jakie programy stymulujące wykorzystanie ICT w klasie były wdrażane przed pandemią oraz w jej trakcie?
  3. Czy i jakie materiały dla nauczycieli zostały zaproponowane przez administrację rządową do nauczania zdalnego lub hybrydowego?
  4. Jakie inicjatywy wykorzystujące ICT podejmowano na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli i czy ich zakres ułatwiał nauczycielom zindywidualizowane nauczanie?
  5. Czy szkoły w danym kraju dysponowały cyfrowymi platformami edukacyjnymi przed pandemią? Czy takie platformy wykorzystuje się do celów administracyjnych, czy również do realizacji nauczania?
  6. Jakie typy organizacji nauczania zdalnego występowały w Polsce podczas wprowadzonej nauki zdalnej (np. nauka w pełni zdalna, hybrydowa, indywidualna, domowa)?
  7. Jakie technologie były wykorzystywane do komunikacji między nauczycielami i uczniami oraz uczniami między sobą podczas okresów nauki zdalnej?


Rezultaty pracy zespołu IBE są aktualnie zestawiane z danymi przygotowanymi przez partnerów z Belgii, Francji i Grecji, a opracowany materiał będzie częścią podsumowującego raportu przygotowywanego przez badaczki Instytutu Badań Edukacyjnych.