Włączająca edukacja przedszkolna – założenia teoretyczne a perspektywa praktyczna Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi

    Pobierz plik PDF

Celem artykułu jest analiza teoretycznych założeń edukacji włączającej w kontekście zmian w polityce oświatowej w kraju i za granicą. W pierwszej części pracy autorki przedstawiają problematykę zmiany kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) od ujęcia segregacyjnego do ujęcia włączającego. Następnie krótko opisują jeden z pierwszych projektów wsparcia szkół w zakresie przygotowania i funkcjonowania edukacji włączającej w Polsce. W dalszej części artykułu autorki prezentują doświadczenia edukacji włączającej realizowanej w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi w kontekście zmian organizacyjnych, metodycznych oraz współpracy z rodzicami i otoczeniem społecznym. Przedstawione działania są przykładem dobrych praktyk będących podstawą włączenia wszystkich dzieci (w tym ze SPE) do grupy rówieśniczej. Artykuł kończy refleksja o konieczności ciągłości działań, które są istotą przygotowania wszystkich podmiotów edukacji przedszkolnej do idei włączania.