Trzecie spotkanie eksperckie w ramach projektu Sirius 2.0

10 grudnia 2020 roku odbyło się trzecie spotkanie eksperckie organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu Sirius 2.0. Spotkanie miało wyjątkowo formę webinaru.

Sytuacja epidemiczna wpłynęła nie tylko na formę, ale także na tematykę spotkania. Głównym przedmiotem dyskusji były dobre praktyki w zakresie edukacji uczniów cudzoziemskich ze szczególnym naciskiem na możliwe wsparcie uczniów cudzoziemskich i ich rodzin w trudnym czasie pandemii i edukacji zdalnej. Punktem wyjścia do dyskusji były prezentacje praktyk i rozwiązań wspierających edukację migrantów na różnych poziomach – szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, ośrodka doskonalenia nauczycieli i organizacji pozarządowej.

Spotkanie pokazało, że edukacja zdalna, w tym początkowy proces reorganizacji, wpłynęły negatywnie na uczniów ze środowisk migranckich (zwłaszcza uchodźców) w większym stopniu niż na innych uczniów. Uczniowie z doświadczeniem migracji potrzebują znacznie większego wsparcia pedagogicznego i emocjonalnego ze strony szkoły. W trakcie edukacji zdalnej bardzo cenne okazały się rozwiązania wprowadzone przed pandemią, a mające na celu wsparcie uczniów cudzoziemskich, jak m. in. różnego rodzaju struktury wspierające uczniów-migrantów na poziomie szkoły (np. specjalne zespoły nauczycielskie). Brak znajomości języka polskiego stanowi znaczne utrudnienie w zdalnej edukacji i wymaga jeszcze bardziej zindywidualizowanego podejścia, stosowania dodatkowych, najlepiej dwujęzycznych materiałów. W dyskusji wskazywano na wyraźny regres uczniów migranckich w zakresie uczenia się języka polskiego. Podkreślano, że podczas lekcji języka polskiego z migrantami w trakcie edukacji zdalnej nacisk położyć należy przede wszystkim na mówienie, na rozmowę z uczniem w języku polskim, gdyż tego elementu w edukacji zdalnej często brakuje uczniom na co dzień. Istotną kwestią wydaje się, że w obliczu realiów pracy z uczniami ze środowisk migracyjnych w czasie pandemii wielu nauczycieli szukało wzajemnego wsparcia, a także dzieliło się własnymi materiałami i wiedzą z innymi. Widać, że w ciągu ostatnich kilku lat coraz więcej nauczycieli i specjalistów w dziedzinie edukacji dostrzega potrzebę zapewnienia wysokiej jakości edukacji uczniom ze środowisk migracyjnych i odpowiada na nią.

Spotkanie po raz kolejny było okazją do podzielenia się doświadczeniami i opiniami, a także konkretnymi materiałami edukacyjnymi. W webinarze wzięło udział ponad 20 osób: nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, ośrodkówdoskonalenia nauczycieli, naukowcy i badacze, a także inni eksperci zajmujący się wsparciem kształcenia cudzoziemców.

Program spotkania