IBE wspólnie z instytucjami europejskimi podejmie temat edukacji i biogospodarki

Instytut Badań Edukacyjnych oraz Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego "PRO CIVIS" będą współpracować z kilkunastoma instytucjami z 12 krajów europejskich na rzecz łączenia potrzeb bioprzemysłu z systemem edukacji. Projekt BIObec potrwa 30 miesięcy.

Celem BIObec jest m.in. promowanie edukacji na temat biogospodarki oraz redukcja występujących w tej gałęzi gospodarki luk kompetencyjnych. BIObec będzie sieciować uniwersytety, laboratoria innowacji oraz ośrodki badawczo-rozwojowe z przemysłem, tak by zmaksymalizować możliwości i korzyści, jakie daje biogospodarka.

BIObec i centra bioedukacji

W ramach projektu zostaną opracowane ramy organizacyjne dla centrów bioedukacji (Bio-based Education Centres - BBEC), które docelowo mogłyby zapewniać wysokokwalifikowane kadry pracowników przygotowanych do pracy w sektorze biogospodarki oraz pobudzałyby współpracę między sektorem bioprzemysłu, a systemem edukacji. Dzięki BIObec zostanie opracowanych sześć pilotażowych schematów funkcjonowania centrów edukacyjnych zlokalizowanych w różnych regionach Europy. Na opracowywane schematy złożą się analizy ekonomiczne i finansowe działania centrów, plany zarządzania, jak również plany dotyczące programów nauczania.  

Projekt jest finansowany w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”.

Biogospodarka

Biogospodarka obejmuje wszystkie sektory przemysłu i usług, w których wykorzystuje się zasoby biologiczne. Jest to jedna z największych i strategicznie najważniejszych gałęzi unijnej gospodarki, na którą składają się takie sektory jak m.in. rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, produkcja żywności, wytwarzanie bioenergii oraz bioproduktów. Szacuje się, że roczne obroty biogospodarki sięgają 2 bln euro, a zatrudnienie w jej sektorach wynosi ponad 18 mln pracowników. Tak dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki potrzebuje wykwalifikowanych kadr, które mogą przyczynić się do dalszego wzrostu w tym sektorze.

Biogospodarka opierając się na odnawialnych segmentach gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewnia innowacyjne sposoby produkowania i przetwarzania m.in. żywności, czystej wody i energii. Dzięki temu nie następuje eksploatacja ograniczonych zasobów biologicznych, co przyczynia się nie tylko do nowych sposobów wytwarzania towarów czy energii, ale ma także pozytywny wpływ na środowisko (lokalnie i globalnie). Działania te wiążą się również z potencjałem stworzenia nowych, tzw. zielonych miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich i nadmorskich.