Klient nowy a zatrzymany – determinanty satysfakcji studentów

  Pobierz plik PDF

Celem artykułu jest identyfikacja i przedstawienie kluczowych determinant satysfakcji studenta. Pierwszym etapem badań była identyfikacja atrybutów oferty edukacyjnej istotnych z punktu widzenia studenta. Badanie przeprowadzono wśród studentów studiów niestacjonarnych II st. Wyższej Szkoły Bankowej na Wydziale Ekonomicznym w Opolu (WSB). Kolejny etap to sprawdzenie różnic w ocenie ważności walorów usługi edukacyjnej pomiędzy badanymi grupami studentów tzw. zatrzymanych i nowych. Na potrzeby opracowania przyjęto, iż student nowy ukończył pierwszy stopień studiów na innej uczelni niż WSB. Student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na WSB zdecydował się kontynuować studia drugiego stopnia na WSB, został uznany za klienta zatrzymanego. Celem trzeciego etapu badań było określenie ogólnej oceny satysfakcji studenta, która stanowi sumę oceny zadowolenia ze spełnienia wymagania i oceny niezadowolenia z niespełnienia wymagania usługi edukacyjnej. W opracowaniu obliczono również wartość bezwzględną różnicy pomiędzy ogólną oceną satysfakcji studenta nowego oraz ogólną oceną satysfakcji studenta zatrzymanego. W podsumowaniu przedstawiono następujące wnioski: ocena jakości usługi edukacyjnej w przypadku większości analizowanych cech jest podobna w obu analizowanych grupach studentów. Różnice występują w ocenie infrastruktury uczelni. Wszystkie zaobserwowane różnice ocen ważności cech usługi edukacyjnej są niewielkie.