Raporty

NAUCZANIE MIĘDZYPRZEDMIOTOWE A PRAKTYKA - ZESTAWIENIE WYNIKÓW DRUGIEGO BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO

 

REKOMENDACJE DLA WDROŻENIA NAUCZANIA MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO


CROSSCUT recommendations 1Dostępny w formacie interaktywnym, EBook zawiera kluczowe wnioski oraz rekomendacje poparte badaniami przeprowadzonymi w ciągu trzech lat trwania projektu.

pdf1
Pobierz publikację

(PDF)

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE DLA NAUCZANIA MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ - RAMY ODNIESIENIA


Podstawowym celem dokumentu jest określenie kompetencji, które powinien wykształcić nauczyciel w toku rozwoju zawodowego, aby był zdolny skutecznie realizować nauczanie międzyprzedmiotowepodczas zajęć w klasie oraz w szkole. Publikacja zawiera rozległyprzegląd kompetencji nauczycielskich sprzyjających nauczaniu interdyscyplinarnemuoraz stanowi podstawę do ich adaptacji w kontekście warunków charakterystycznychdla innych, narodowych systemów edukacji.

pdf1
Pobierz publikację

(PDF)

 

NAUCZANIE MIĘDZYPRZEDMIOTOWE - SPOSTRZEŻENIA PRAKTYKÓW. ZESTAWIENIE WYNIKÓW DRUGIEGO BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO W RAMACH PROJEKTU CROSSCUT


Nauczanie międzyprzedmiotowe spostrzeżenia praktykowNiniejszy raport stanowi kontynuację wstępnie przeprowadzonego badania sytuacyjnego i zawiera pytania dotyczące czynników sprzyjających nauczaniu międzyprzedmiotowemu (zidentyfikowanych na pierwszym etapie realizacji przedsięwzięcia) oraz utrudniających to nauczanie, a także pytania związane z kompetencjami i codzienną praktyką nauczycieli. 

pdf1
Pobierz publikację
(PDF)

 

BADANIE SYTUACYJNE – EFEKT REALIZACJI PROJEKTU CROSSCUT


Niniejszy raport prezentuje efekty realizacji projektu CROSSCUT - Output 1: Badanie Sytuacyjne, które uzyskano na podstawie analizy dokumentów źródłowych oraz wizyt w szkołach w pięciu europejskich krajach: Francji, Portugalii, Polsce, Norwegii i Danii. Badania przeprowadzono w celu nakreślenia obrazu poziomu i kierunku rozwoju nauczania międzyprzedmiotowego przyjętego w krajach biorących udział w projekcie. Wizyty szkolne, obejmujące wywiady z dyrektorami szkół, zogniskowane wywiady grupowe z nauczycielami, oraz obserwacje sesji nauczania uznanych przez samych nauczycieli za międzyprzedmiotowe, dostarczyły informacji o realizowanych międzyprzedmiotowych działaniach dydaktycznych. Badania te pozwoliły także wskazać czynniki sprzyjające, przeszkody oraz umiejętności wymagane do prowadzenia nauczania międzyprzedmiotowego. Wnioski przedstawiono w poszczególnych rozdziałach podsumowujących, poczyniono w nich także sugestie dotyczące szkoleń i rozwoju zawodowego nauczycieli.

Różnorodność wydaje się być słowem kluczowym przy opisywaniu obecnych praktyk w zakresie nauczania międzyprzedmiotowego w Europie. W ramach badania uzyskano różne przykłady międzyprzedmiotowych zajęć dydaktycznych, przykłady różnych definicji pojęcia "międzyprzedmiotowy" oraz szeroką listę praktyk, które można zaklasyfikować jako działania „międzyprzedmiotwe”. Wart uwagi jest fakt, że niektóre szkoły są na wyższym poziomie wdrażania inicjatyw międzyprzedmiotowych, niż wymagają tego obowiązujące w tych krajach dokumenty prawne regulujące pracę szkoły. W niektórych przypadkach szkoły są przekonane, że zorientowane na przedmiot wymogi ogólnokrajowych podstaw programowych ograniczają ich wysiłki na rzecz rozwijania międzyprzedmiotowych kompetencji uczniów. W ogólnokrajowych podstawach programowych/programach nauczania, oprócz ogólnego zorientowania na konkretnym przedmiocie, brakuje czasu na planowanie i współpracę nauczycieli, co wydaje się jedną z głównych przeszkód we wdrażaniu nauczania międzyprzedmiotowego. Rozwiązanie tych kwestii byłoby ważnym czynnikiem wspierającym nauczanie międzyprzedmiotowe. Obecnie wydaje się, że tylko wyjątkowo otwarci, pewni siebie i zaangażowani nauczyciele chętnie inicjują międzyprzedmiotowe zajęcia dydaktyczne. Wydaje się jednak, że zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy szkół są zgodni, że międzyprzedmiotowe zajęcia dydaktyczne mają ogromny potencjał w zakresie zwiększania motywacji, promowania holistycznych sposobów postrzegania zagadnień i rozwiązywania problemów, nadawania poczucia przydatności nauczanych treści dla uczniów oraz rozwijania kluczowych kompetencji przekrojowych.

pdf1
Pobierz publikację
(PDF)