Kariera bez barier

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt "Kariera bez barier", który jest finansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kwota dofinansowania oraz całkowita wartość projektu wynosi 24 880 000,00 zł.

Pełna nazwa projektu to "Poprawa skuteczności procesów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży (w tym z niepełnosprawnościami) w celu przygotowania do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi". Działania realizowane będą przez:

  • przygotowanie specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego do pracy z i na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  • pobudzanie aktywności szkół i placówek w zakresie budowania pozytywnych wzorców opieki, nauki i wychowania, przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy, w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Cele projektu

Najważniejsze zadanie projektu to opracowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie budowania pozytywnych postaw u uczniów związanych z ich dalszym rozwojem edukacyjnym i zawodowym. Ponadto, zakłada się opracowanie modelu działań wspierających szkoły oraz prowadzenie działań badawczych.

W realizację zadania zostaną włączone różne grupy interesariuszy: trenerzy, doradcy zawodowi w szkołach i poradniach, nauczyciele i dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowych, uczniowie, doradcy metodyczni, pracodawcy, lekarze medycyny pracy oraz rodzice/opiekunowie uczniów.