Opiekuję się – pracuję

Zapotrzebowanie na pracę opiekuńczą rośnie równolegle na dwóch poziomach.

Po pierwsze, coraz więcej osób wymaga opieki. Średnia długość życia rośnie, społeczeństwo się starzeje, co za chwilę będzie zauważalne jeszcze bardziej na skutek wchodzenia w fazę pokolenia wyżu powojennego (75+). Po drugie, rośnie zapotrzebowanie na wzmożoną opiekę – chodzi tu przede wszystkim o osoby dotknięte typowymi dla wieku podeszłego chorobami układu nerwowego jak np. choroba Parkinson czy Alzheimera (w przypadku tego drugiego, prognozy mówią nawet o czterokrotnym wzroście liczby osób zmagających się z chorobą do 2050 r.).

Praca opiekuńcza

Równocześnie praca w zawodach opiekuńczych to szansa na zatrudnienie dla osób, których zatrudnialność bywa ograniczona. Taką grupę stanowią m.in. kobiety w wieku późnoprodukcyjnym, z wykształceniem podstawowym lub średnim i nieraz o niewielkim doświadczeniu zawodowym. Jednocześnie to właśnie w tej grupie najwięcej jest osób deklarujących brak aktywności zawodowej ze względu na konieczność opieki nad osobą niesamodzielną. Przybliżenie kobietom z tej grupy perspektywy pracy w zawodach opiekuńczych może przyczynić się do wyzwolenia ich zawodowego potencjału na przyszłość.

Opieka nad bliskim często stanowi wyzwanie emocjonalne i kompetencyjne. To trudne i wymagające doświadczenie może jednak być też źródłem satysfakcji (wynikającej z głęboko wartościowej pracy) oraz własnego rozwoju. Przedstawiany tu projekt ma w pierwszej kolejności dostarczać merytoryczno-emocjonalnego wsparcia na „tu i teraz” – pomagać lepiej, wydajniej, ale i zdrowiej pełnić rolę opiekuna osoby bliskiej. Równocześnie jednak dzięki pewnemu sprofesjonalizowaniu sprawowanej opieki, może też otwierać perspektywę zawodową na przyszłość.

O projekcie

Projekt skierowany jest do kobiet 45+ nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Oprócz wsparcia grupy docelowej, celem projektu jest także zbadanie, jak sprawdzają się zastosowane metody pracy. Dlatego zarówno w trakcie, jak i po 3-miesięcznym cyklu spotkań będziemy pytać uczestniczki o opinie na temat otrzymanego wsparcia i wiedzy.

W ramach projektu zostaną przetestowane pewne metody doradztwa zawodowego - obserwując spotkania grupowe i rozmawiając z prowadzącym je doradcą zawodowym dowiemy się, czy w tym podejściu należy coś zmodyfikować, aby jak najlepiej służyło osobom porządkującym swoje kompetencje.

Projekt ma charakter interwencyjno-partycypacyjny. Oznacza to z jednej strony, że czynności badawcze prowadzone są w powiązaniu z działaniami sprawczymi (dostarczanie uczestniczkom wsparcia psychospołecznego i kompetencyjnego oraz wyposażenie w pewien zasób samowiedzy). Z drugiej strony w duchu empowerment, do pewnego stopnia dajemy uczestniczkom możliwość współdecydowania o projektowym programie. Taki charakter projektu wiąże się potrzebą zachowania elastyczności w planowaniu i organizowaniu działań.

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach szerszego projektu systemowego „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji).