Sirius 2.0. Wyzwania w edukacji uczniów cudzoziemskich w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami z ostatniego spotkania eksperckiego w ramach projektu Sirius 2.0, którego partnerem jest IBE.

9 grudnia 2021 odbyło się ostatnie z cyklu  spotkań eksperckich dotyczących edukacji uczniów cudzoziemskich organizowanych w ramach projektu Sirius 2.0.

Spotkanie miało na celu refleksję na temat kluczowych wyzwań dla edukacji uczniów cudzoziemskich w Polsce. Punktem wyjścia do dyskusji było przedstawienie wniosków z raportu Sirius Watch 2020 dotyczącego rozwoju edukacji migrantów w Europie od 2015 roku.

Proponowane zmiany uznane za priorytetowe na poziomie europejskim

  • Zapobieganie koncentracji uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej
  • Promocja wielojęzyczności wśród wszystkich uczniów
  • Kształcenie i szkolenie nauczycieli w zakresie różnorodności
  • Zwiększenie reprezentacji osób ze środowisk migranckich wśród nauczycieli
  • Tworzenie efektywnego wsparcia dla nowo przybyłych migrantów
  • Rozszerzenie mentoringu rówieśniczego dla uczniów ze środowisk migranckich
  • Zagwarantowanie równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia zawodowego dla wszystkich

Na podstawie dyskusji uczestników zidentyfikowano szereg kluczowych kwestii dla edukacji uczniów cudzoziemskich w Polsce, w szczególności konieczność zwiększenia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla tej grupy uczniów, dalszy rozwój świadomości i kompetencji nauczycieli, w tym w zakresie przygotowania metodycznego do nauczania języka polskiego jako obcego oraz nauczania przedmiotów innych niż język polski. Ważne jest także bliższe przyjrzenie się ścieżkom edukacyjnym uczniów cudzoziemskich, kwestii ich przygotowania do egzaminów, praktykom związanym z dostępem uczniów do szkół na poziomie ponadpodstawowym, które pozwoliłyby w pełni wykorzystywać potencjał tych uczniów.

Sirius 2.0. Wspieranie specjalnych potrzeb edukacyjnych

Szczególnie istotne jest promowanie wykorzystania istniejących w systemie rozwiązań, elastyczności i indywidualizacji w zakresie nauczania i oceniania  wspierających specjalne potrzeby edukacyjne. Uczestnicy spotkania zwracali między innymi także uwagę na konieczność włączania uczniów z doświadczeniem migracji jako jednej z grup docelowych środków i projektów w obszarze edukacji.

W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób: nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, naukowcy, badacze, a także inni eksperci zajmujący się wsparciem kształcenia cudzoziemców.