Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest odpowiedzią na Zalecenie Rady Unii Europejskiej w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie – 4.1. Innowacje społeczne. Liderem “Szansy” jest Fundacja na rzecz Rozwoju Systemu Edukacji.

Łączna kwota dofinansowania to 44 985 215,84 zł (kwota dofinansowania z UE wynosi 42 416 560,02 zł, kwota dofinansowania z Budżetu Państwa wynosi 2 568 655,82 zł).

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie modeli wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych z niskim poziomem umiejętności podstawowych, do których zalicza się: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne.

Projekt zakłada wsparcie edukacyjne oparte na trzech krokach:

 1. indywidualna diagnoza kompetencji;
 2. wsparcie edukacyjne dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestnika;
 3. walidacja efektów uczenia się.

Rola IBE w projekcie

Rola Instytutu Badań Edukacyjnych jako partnera projektu polega m.in. na prowadzeniu badań i analiz, opracowaniu zasad przeprowadzania walidacji efektów uczenia się, a także na wsparciu merytorycznym grantobiorców realizujących pilotaże modeli. Na ostatnim etapie projektu przedstawiciele IBE przygotują rekomendacje dotyczące sposobów systemowego rozwijania umiejętności podstawowych osób dorosłych.

szansa logo

Grupy docelowe projektu

 1. Osoby dorosłe z niskimi umiejętnościami podstawowymi będące pracownikami zakładów pracy (zwłaszcza MŚP).
 2. Osoby dorosłe z niskimi umiejętnościami podstawowymi pozostające bez pracy (bierne zawodowo i/lub bezrobotne), np. osoby chcące wejść lub powrócić na rynek pracy po długiej przerwie, kobiety po długim okresie wychowywania dzieci, osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi.
 3. Osoby dorosłe z niskimi umiejętnościami podstawowymi z obszarów defaworyzowanych (wiejskich i/lub małych miast i/lub miejskich postindustrialnych, w tym z trudnym dostępem do edukacji), w tym na obszarach ujętych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowych programach o charakterze terytorialnym (Program dla Śląska, Program dla Bieszczad).
 4. Osoby dorosłe z niskimi umiejętnościami podstawowymi w wieku 50+.
 5. Osoby dorosłe z niskimi umiejętnościami podstawowymi z niepełnosprawnością intelektualną.
 6. Osoby dorosłe z niskimi umiejętnościami podstawowymi z niepełnosprawnością sensoryczną i/lub fizyczną.
 7. Osoby dorosłe z niskimi umiejętnościami podstawowymi dotknięte przemocą (np. fizyczną, psychiczną, ekonomiczną).
 8. Obcokrajowcy z prawem legalnego zatrudnienia.

Grantobiorcy projektu i procedura grantowa

Projekt jest realizowany w formule grantowej. Grantobiorcami są instytucje zaangażowane we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Ogłoszenie wyników rekrutacji grantobiorców nastąpiło w maju 2020 r., w wyniku czego wyłoniono podmioty z terenu całej Polski, które przez najbliższe kilkanaście miesięcy będą realizowały modele wsparcia osób dorosłych o niskim poziomie umiejętności podstawowych.

Od listopada 2022 r rozpoczęła się realizacja działań w ramach drugiego naboru Grantobiorców,  uruchomionego w związku z militarną agresją Rosji na Ukrainę i pojawieniem się wysiedleńców z Ukrainy na terenie Polski. 38 podmiotów (głównie organizacje pozarządowe) wdrażało modele wsparcia dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z tymczasowej ochrony w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy.

W działaniach tych – realizowanych w oparciu o trójstopniową ścieżkę poprawy umiejętności – wykorzystano materiały diagnostyczne oraz edukacyjne, a także dobre praktyki wypracowane w trakcie testowania modeli w pierwszym naborze projektu „Szansa”. Wszystkie modele zakończyły się 30 kwietnia 2023 r. Wzięło w nich udział 3074 uczestników, spośród których 2560 potwierdziło, podczas walidacji, podniesienie umiejętności podstawowych.

Rezultatem projektu jest również podręcznik przygotowany przez Zespół IBE zawierający szczegółowe rekomendacje dotyczące podnoszenia umiejętności podstawowych osób dorosłych według trójstopniowego wsparcia: oceny umiejętności, wsparcia edukacyjnego oraz walidacji. Zostanie on wkrótce przekazany urzędnikom w regionach oraz przedstawicielom instytucji, które będą realizowały działania w ramach Zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie Ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych.

Więcej informacji na stronie projektu szansa-power.frse.org.pl

Ulotka projektowa |  Pobierz