III Kongres Edukacji Klasycznej

Konferencja 6

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt "III Kongres Edukacji Klasycznej", który jest finansowany z programu Ministra Edukacji i Nauki "Doskonała Nauka II". Kwota dofinansowania wynosi 252 856,40 zł (całkowita wartość projektu wynosi 281 156,40 zł).

Edukacja klasyczna jest sprawdzonym przez wieki sposobem formowania ludzkich charakterów. W sferze wychowania model ten dążył do ukształtowania człowieka dobrego i pięknego (gr. kalos kagathos), czyli takiego, który rozwija się zarówno w sferze duchowej, jak i fizycznej. Według Arystotelesa podstawą tego rozwoju było odpowiednie kształtowanie cnót, które stanowiło fundament wychowania. Chrześcijaństwo nadało temu greckiemu ideałowi wymiar transcendentny, umieszczając człowieka w perspektywie wieczności. Celem rozwoju ciała i ducha w ujęciu chrześcijańskiego wychowania jest nie tylko uczenie dziecka logicznego rozumowania oraz panowania nad wolą i emocjami, ale przede wszystkim rozwój duchowy mający na uwadze życie wieczne. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest kształtowanie sprawności przyrodzonych, jak i ochrona otrzymanych cnót nadprzyrodzonych.

Cele projektu

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie treści i podkreślenie znaczenia edukacji klasycznej. Referaty wygłoszone podczas kongresu adresowane będą do rodziców, nauczycieli, pedagogów, metodyków, decydentów oświatowych, przedstawicieli świata nauki oraz pozostałych osób zainteresowanych tematem. Edukacja klasyczna to przede wszystkim powrót do modelu nauczania, opartego na relacji mistrz – uczeń. Uczynienie nauczyciela mistrzem dla młodego człowieka, a nie jego kolegą czy bezosobowym urzędnikiem, wymaga odbudowy nauczycielskiego autorytetu, będącego elementem dobrej edukacji. Celem organizatorów i prelegentów będzie także przypomnienie – doniosłej już w historii – roli edukacji klasycznej dla rozwoju „ciała i ducha” dzieci i młodzieży, roli w kształtowaniu postaw i poszukiwaniu uniwersalnych prawd, które towarzyszą naszej cywilizacji od wieków.

Program konferencji przewiduje 7 referatów w dwóch częściach plenarnych, a także panel dyskusyjny. Ogółem w sesji plenarnej i panelu dyskusyjnym przewidzianych jest 11 wystąpień.