Deklaracja dostępności serwisu ibe.edu.pl

Instytut Badań Edukacyjnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-14.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają tekstów alternatywnych (pracujemy nad ich uzupełnieniem).
 • Niektóre pliki tekstowe (PDF) w formie załączników nie są dostępne. 
 • Niektóre podstrony portalu nie są w pełni nawigowane z pomocą klawiatury.
 • Część filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych (większość nowych filmów posiada już napisy). 
 • Na stronie publikowane są pliki zredagowane przez podmioty trzecie, które mogą być niedostępne.
 • Treści opublikowane na stronie przed 14 października 2021 r. nie są w pełni dostępne. 
 • W niektórych przypadkach fokus nie jest wyraźnie widoczny. Pracujemy nad poprawą tej niedogodności.
 • "Wirtualny spacer" nie jest dostępny cyfrowo (zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-08-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-22.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać większości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Orszulak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 2417170. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8
01-180 Warszawa

Parking

 • Możliwość skorzystania z bezpłatnego miejsca parkingowego wskazanego przez pracownika recepcji IBE.
 • Przed bramą wjazdową od ul. Tyszkiewicza jest dostępne miejsce oznaczone kopertą. Miejsce poza terenem Instytutu należy do strefy płatnego parkowania.

Wejście do budynku

 • Wejście na teren IBE dostępne jest przez furtkę w ogrodzeniu od ul. Górczewskiej (należy skorzystać z domofonu). Przed drzwiami wejściowymi znajduje się jednostopniowe podwyższenie z pochylnią z lewej strony. Przy wejściu znajduje się poręcz. Niezbędne jest skorzystanie z domofonu.
 • Instytut dysponuje platformą przyschodową kierującą od wejścia na poziom parteru do holu głównego, gdzie zlokalizowana jest recepcja.
 • W budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością, zlokalizowana po prawej stronie od recepcji.
 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem