Jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Jerzmanowice–Przeginia (województwo małopolskie)

  Pobierz plik PDF

Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Świadomość społeczeństwa dotycząca przyczyn, istnienia i wagi problemu oraz jego konsekwencji jest niewielka. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach wzięli udział w zajęciach terenowych. Celem prowadzonym przez nich badań było określenie stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Uwzględniając występujące na tym obszarze porosty, stwierdzono, że powietrze jest średnio zanieczyszczone. Najczęściej występującym gatunkiem była pustułka pęcherzykowata Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Spotykamy ją w I V strefie, tzw. środkowej strefie osłabionej wegetacji. Emisja z aglomeracji krakowskiej oraz komunikacyjne emisje lokalne z drogi krajowej nr 94 wpływają na stan powietrza w gminie. Sezon zimowy to okres wzrostu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych niską emisją z lokalnych kotłowni lub palenisk indywidualnych. Należy dodać, że na obszarze gminy nie ma większych źródeł emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Podjęto działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Władze zachęcają ludzi do wymiany kotłów, oferując dofinansowania. Na budynku Urzędu Gminy w 2019 roku zamontowano urządzenie pomiarowe, dzięki któremu na bieżąco można monitorować stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w atmosferze. Władze Gminy Jerzmanowice-Przeginia w dalszym ciągu powinny uświadamiać mieszkańców o skali problemu i skutkach, jakie wywołują zanieczyszczenia powietrza. Również szkoły nadal powinny włączać się w akcje oraz projekty dotyczące ochrony środowiska.