Polska na drodze do utworzenia pierwszego biocentrum edukacji

  Pobierz plik PDF

W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki pierwszego etapu badań przeprowadzonych na potrzeby projektu BIObec. Jest to projekt finansowany ze środków programu „Horyzont 2020”, którego celem jest wykorzystanie edukacji do uwolnienia pełnego potencjału europejskiej biogospodarki. Efektem projektu ma być stworzenie ram organizacyjnych i modeli biznesowych dla biocentrów edukacji w sześciu regionach Europy, aby odpowiedzieć na potrzeby biogospodarki na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. W badaniu koncentrowano się na zidentyfikowaniu i scharakteryzowaniu najważniejszych potrzeb i oczekiwań interesariuszy reprezentujących przemysł, sektor nauki, instytucje publiczne i społeczne. W tym celu zrealizowano wywiady w grupach liczących od sześciu do dziesięciu przedstawicieli różnych sektorów i instytucji. Prowadzone dyskusje wykazały, jak niejednoznaczny i skomplikowany jest obraz biogospodarki w Polsce. Ze względu na brak porozumienia i ponadsektorowych dyskusji o szansach i potencjałach biogospodarki umacniają się stereotypowe i szkodliwe sądy na temat tego podejścia. Z tego powodu wiele podmiotów aktywnie działających na rzecz biogospodarki nie utożsamia się z tą ideą i nie wykazuje zainteresowania przygotowaniem kadr w zakresie kierunkowo zdefiniowanych efektów kształcenia. Największy problem dotyczy jednak braku konwersji odkryć naukowych na rozwiązania realnie funkcjonujące w przemyśle ze względu na brak płaszczyzny komunikacji pomiędzy sektorami i skutecznych praktyk na rzecz wdrażania innowacji. Konkluzją z rozmów jest potrzeba wielokierunkowych działań edukacyjnych prowadzonych na wszystkich etapach edukacji, począwszy od wczesnoszkolnej, a skończywszy na specjalistycznych krótkich kursach dla osób zatrudnionych w biogospodarce.