Rethinking Media Literacy and Digital Skills in Europe (REMEDIS). Sprawozdanie z realizacji projektu

  Pobierz plik PDF

Kompetencje cyfrowe oraz medialne są obecnie klasyfikowane jako jedne z umiejętności kluczowych (Vissenberg i in., 2022; Guillén-Gámez i in., 2021). Obsługa nowych mediów, a także rozumienie mechanizmów wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na życie jednostek i grup społecznych umożliwia pełne oraz intencjonalne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym (Tomczyk, 2020). Z kolei brak sprawnej obsługi ICT od wielu lat łączony jest z wykluczeniem cyfrowym, stanowiącym rodzaj wykluczenia społecznego. Pomimo upływu niespełna trzech dekad od włączenia krajów z CEE w struktury globalnej cyfrowej wioski tematyka podziału cyfrowego oraz inkluzji cyfrowej jest ciągle aktualnym obszarem wymagającym gruntownych analiz. Wykluczenie cyfrowe, łączone często z niewystarczającym poziomem kompetencji cyfrowych, stanowi realne i globalne wyzwanie (Tomczyk i in., 2019). Intensywnie rozwijający się sektor e-usług, wzrost możliwości ICT, powszechna informatyzacja szkolnictwa, wdrażanie strategii informatyzacji państwa wymuszają refleksję nad realnym wykorzystaniem możliwości nowych mediów na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (Ziemba, 2019).

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska