Słowo wstępne

  Pobierz plik PDF

Przyroda to szerokie pojęcie. Nauki przyrodnicze to wiedza zgromadzona dzięki wysiłkowi człowieka w celu zrozumienia świata, w którym żyjemy. Rozważania o przyrodzie nabierają szczególnego znaczenia w sytuacji całkowitego odwrócenia się człowieka od natury. Przykładem następstw tego stanu rzeczy jest zmiana klimatu – jeden z głównych problemów ludzkości w XXI w. Zagadnienia te wiążą się również z licznymi dylematami etycznymi dotyczącymi ludzkich decyzji w kontekście ich konsekwencji dla środowiska 1. Społeczność naukowa składa się z osób, które poświęcają swoją aktywność, aby lepiej zrozumieć świat przyrody. Ta społeczność ekspertów określa, które idee najlepiej uwzględniają zjawiska naturalne. Ci, którzy badają naturę nauk o przyrodzie, pochodzą z wielu różnych dziedzin i dyscyplin oraz zadają pytania typu: „Co, jeśli w ogóle, odróżnia naukę od innych ludzkich przedsięwzięć?”, „Czy odkryto lub wymyślono coś nowego w nauce?”, „Czy osiągnięto konsensus w środowisku naukowym?” itd. 2 Nauczyciele stają przed koniecznością dokonywania dydaktycznej transformacji coraz szerszej wiedzy. Jest to szczególnie trudne w zakresie 1 Paśko, J. R., Potyrała, K. (2023). Przyroda i dydaktyka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP. 2 Ibidem. 5 Słowo wstępne nauk przyrodniczych, gdzie wiedzy przybywa w bardzo szybkim tempie. W bieżącym numerze zamieszczamy artykuły przygotowane przez czynnych nauczycieli, którzy poszukują sposobów na udostępnianie tej wiedzy uczniom i chcą się podzielić swoimi doświadczeniami z szerokim kręgiem czytelników. Zachęcamy Państwa do publikowania na łamach naszego czasopisma własnych refleksji związanych z kompleksowo pojętą przyrodą i sposobami dydaktycznej transformacji przyrodniczych treści kształcenia.

Katarzyna Potyrała
redaktor naczelna

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska