Zjawisko smogu w świadomości nauczycieli Warszawy

  Pobierz plik PDF

Na przełomie roku 2016/2017 na terenie Warszawy oraz wielu innych miast w Polsce wystąpiło zjawisko smogu. Artykuł przedstawia dane statystyczne dotyczące stanu powietrza w Warszawie na tle innych miast na podstawie zestawień z Ministerstwa Środowiska. W artykule zwrócono uwagę na dostęp społeczeństwa do informacji o stanie czystości powietrza. Przedstawiano środki, formy – narzędzia masowego przekazu informacji o środowisku, które są rozpowszechniane na terenie Warszawy przez władze samorządu lokalnego i organizacje pozarządowe. Przeprowadzono sondaż diagnostyczny w grupie pedagogów edukacji przyrodniczej, biorących udział w konferencji pt.: Cała prawda o smogu, czyli rzetelna informacja i mądra edukacja, zorganizowaną przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w dn. 09.03.2017 r. Badanie weryfikowało poziom świadomości ekologicznej nauczycieli m.st. Warszawy, jako reprezentantów społeczności lokalnej oraz ich rolę w prowadzeniu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, jako animatorów zajęć ochrony środowiska. Z badań wynika, że w dalszym ciągu nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych oraz edukacji wczesnoszkolnej, potrzebują doskonalenia w tym zakresie, a przede uświadomienia potrzeby kształcenia przez całe życie.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Przyroda w oczach uczniów edukacji wczesnoszkolnej w wybranych szkołach

  • Danuta Cichy, Anna Strumińska-Doktór

Fotografia i media cyfrowe jako źródło inspiracji dla edukacji interdyscyplinarnej

  • Błażej Helie, Weronika Świtlik

Jesion na miski a trzmielina na wrzeciona. Drewno jako surowiec w polskim rzemiośle średniowiecznym

  • Katarzyna Cywa, Agnieszka Wacnik, Maria Lityńska-Zając

Fotografia w nauczaniu zoologii

  • Alicja Walosik, Marek Guzik

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny

  • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

Kleszcz – nie taki groźny, jeśli będziesz ostrożny – karta pracy

  • Anna Kocoń, Karolina Sąsiadek, Magdalena Nowak-Chmura

O możliwości wykorzystania fotografii w edukacji przyrodniczej

  • Jan Rajmund Paśko