Przyroda w oczach uczniów edukacji wczesnoszkolnej w wybranych szkołach

  Pobierz plik PDF

Niewłaściwe rozumienie rozwoju cywilizcji doprowadziło do nadmiernego wykorzystania zasobów naturalnych. Zaburzona została homeostaza ekosystemów, co doprowadziło do poważnych zmian klimatycznych. Badania wskazują na potrzebę intensywnej edukacji od najmłodszych lat w obszarze przyrody i ochrony jej zasobów. Wykorzystując sondaż diagnostyczny, zebrano dane od uczniów klas 1–3 na temat przyrody najbliższego otoczenia, przeanalizowano także treści wykorzystywanych podręczników w tym zakresie. Jak wynika z badań, wiedza dzieci nie jest pełna. Dzieci nie znają elementów otaczającej ich przyrody, zbyt mało zajęć odbywa się w terenie, co nie buduje więzi z przyrodą i nie kształtuje świadomości, z której młodzi ludzie mogliby czerpać, podejmując decyzje w codziennym życiu prywatnym i zawodowym, w życiu dorosłym.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska