XIV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Current Environmental Issues – 2019”

  Pobierz plik PDF

W imieniu Wydziału Biologiczno-Chemicznego w Białymstoku oraz redakcji kwartalnika EBiŚ zapraszamy wszystkich zajmujących się oceną stanu środowiska przyrodniczego (biologów, ekologów, ekonomistów, chemików analityków) do udziału w XIV Międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji „Current Environmental Issues – 2019”, która odbędzie się w dniach 24-26 września 2019 r. na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Wcześniejsze edycje tego wydarzenia były organizowane przez Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś). Głównym celem konferencji jest przedstawienie współczesnych problemów związanych z szeroko pojętą ochroną zasobów przyrodniczych oraz bogactw naturalnych, ich eksploatacji w kontekście ochrony oraz zrównoważonego rozwoju. Prezentowane na konferencji referaty oraz komunikaty będą stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat stanu środowiska w strefach nadgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leżących na granicy Unii Europejskiej oraz państw nienależących do Unii, problemów związanych z transgraniczną migracją zanieczyszczeń (szczególnie wód i powietrza) oraz możliwości podjęcia wspólnych inicjatyw mających na celu ochronę cennych przyrodniczo obszarów nadgranicznych. Konferencja jest platformą do podjęcia międzynarodowej dyskusji pomiędzy naukowcami zajmującymi się ochroną środowiska, ekologami oraz przedstawicielami instytucji państwowych i przedsiębiorstw eksploatujących zasoby przyrodnicze (gospodarstwa rolne, oczyszczalnie ścieków, wodociągi) na temat sposobów zapewnienia jak najbardziej efektywnych sposobów ochrony przyrody.