Fotografia w nauczaniu zoologii

  Pobierz plik PDF

W rękach doświadczonego i kreatywnego nauczyciela fotografia może być ważnym środkiem dydaktycznym w nauczaniu treści przyrodniczych. Dostarcza ona uczniom wiele nowych informacji, przyczynia się do pogłębiania wiedzy o obiektach i zjawiskach, których dotyczy, sprzyja utrwalaniu faktów już znanych przez oddziaływanie na wyobraźnię i uczucia uczniów. Pozwala konfrontować wiedzę już posiadaną o obiektach na niej przedstawionych, interpretować szczegóły ich budowy, a także motywować do rozwoju zainteresowań przyrodniczych. Istotną funkcję pełni w tym procesie nauczyciel, jego osobowość i umiejętności właściwego doboru fotografii z punktu widzenia omawianych zagadnień, odpowiednie kierowanie aktywnością uczniów (zwracanie uwagi na istotne elementy fotografii), aktywizowanie ich przez stawiane pytania, odnoszące się do fotografii jako kontekstu omawianych treści.

W artykule skupiono się na zaprezentowaniu roli fotografii głównie w nauczaniu zoologii. Oprócz omówienia i wskazówek teoretycznych przedstawiono różne przykłady wykorzystania fotografii w opracowaniu zagadnień zoologicznych. Skupiają się one wokół czterech głównych aspektów wykorzystania bazy fotograficznej – fotografii opisowej, wyjaśniającej, o charakterze interpretacyjnym oraz uwrażliwiającej estetycznie i etycznie. W celu udokumentowania stawianych tez zamieszczono 54 oryginalne zdjęcia obrazujące omawiane zagadnienia.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 01 2021 okladka

Słowo wstępne

  • Katarzyna Potyrała

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

  • Anna Szkolak-Stępień

Muszka owocowa jako modelowy obiekt badań

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Przygotowanie i prowadzenie hodowli muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – karta pracy

  • Gabriela Gołębiowska-Paluch

Budowa i funkcja narządu wzroku człowieka. Scenariusz zajęć

  • Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara

Ekoporządki domowe – cykl warsztatów dla edukacji nieformalnej (część 1)

  • Małgorzata Krzeczkowska