Różnorodność biologiczna i jej ochrona: wokół konfliktu o Puszczę Białowieską – scenariusz zajęć

  Pobierz plik PDF

Celem zajęć jest przeniesienie na praktyczny grunt wiedzy uzyskanej przez uczniów podczas realizacji bloku tematycznego „Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia”. Uczniowie w czasie lekcji zapoznają się z konfliktem o wycinkę drzewostanu w Puszczy Białowieskiej. Następnie, na podstawie zdjęć i fragmentami tekstów poświęconych problematyce ochrony lasów, gradacji kornika, bioróżnorodności, metodom wycinki drzew itp. przedstawiają argumenty za i przeciw wycince w Puszczy oraz wyrabiają własny osąd na temat sporu między przyrodnikami, UNESCO i leśnikami. Uczniowie pracują w grupach, co sprzyja dyskusji. Swoje przemyślenie mogą zaprezentować na forum klasowym. Drugą częścią scenariusza zajęć jest zadania, które zapoznaje uczniów ze znaczeniem lasów dla człowieka i funkcjonowania naszej planety. Może zostać ono omówione w czasie lekcji bądź potraktowane jako zadanie domowe.