Bioróżnorodność martwego drewna – scenariusz zajęć

  Pobierz plik PDF

Celem zajęć jest uświadomienie uczniom jak istotną rolę w zachowaniu bioróżnorodności i homeostazy ekosystemów leśnych pełni martwe, rozkładające się drewno. Zgodnie z podstawą programową, podstawowe pojęcia związane z różnorodnością biologiczną (poziomy bioróżnorodności, zagrożenia różnorodności biologicznej) poruszane są przy realizacji zakresu podstawowego przedmiotu biologia na IV etapie edukacji. Zagadnienia te są później omawiane szerzej, jeżeli uczeń realizuje przedmiot w zakresie rozszerzonym. Proponowane zajęcia skierowane są przede wszystkim do uczniów z klas z rozszerzoną biologią. Łączą w sobie kilka bloków tematycznych i prócz zagadnienia różnorodności biologicznej umożliwiają także odwołanie się do treści związanych z ekologią (takich jak krążenie materii w przyrodzie, siedlisko, nisza ekologiczna, mikroklimat, procesy glebotwórcze), jeżeli materiał ten został przerobiony wcześniej oraz przypomnienie i podsumowanie wiedzy uzyskanej przy omawianiu różnorodności organizmów (grzybów, roślin i zwierząt). Niezbędne jest, by tematy związane z systematyką organizmów żywych zostały omówione przed przeprowadzaniem zajęć dotyczących bioróżnorodności.