Wpływ obecności osuwisk na bogactwo gatunkowe paprotników w wybranych pasmach Beskidu Niskiego

  Pobierz plik PDF

Celem pracy było sprawdzenie czy na wybranych stokach górskich Beskidu Niskiego objętych osuwiskami występuje większa liczba gatunków paprotników niż na zboczach, na których procesy osuwiskowe nie zachodzą. W tym celu przeprowadzono dokładną inwentaryzację gatunkową paprotników na stoku osuwiskowym Kornut w paśmie Magury Wątkowskiej oraz na nieobjętym osuwiskami stoku Koziego Żebra w Górach Hańczowskich. Wykazano, że na badanym obszarze osuwiskowym występuje większa liczba gatunków roślin z gromady Pteridophyta niż na terenie, na którym nie występują ruchy masowe. Na stoku Kornut zidentyfikowano 20 gatunków paprotników – 13 gatunków paproci, 5 gatunków skrzypów oraz 2 gatunki widłaków. Spośród nich dwa gatunki podlegają ochronie ścisłej, a trzy częściowej. Na stoku Koziego Żebra stwierdzono obecność jedynie 7 gatunków (wyłącznie paprocie). Zaobserwowano również, że obszar osuwiskowy, na którym prowadzono badania, ulega silnej antropopresji, co stanowi zagrożenie dla rzadkich gatunków paprotników i może prowadzić do zubożenia bogactwa gatunkowego tych roślin.