bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

EFC baner nagroda ico

IV edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego przyznawana jest w trzech kategoriach - publicystycznej, naukowej i specjalistycznej. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br. Więcej
digita workshop

Path2Integrity: przetwarzanie danych osobowych w badaniach naukowych

Zaprasza studentów wszystkich kierunków na interaktywny warsztat online poświęcony rzetelności badawczej, organizowany w ramach projektu Path2Integrity. Uczestnicy spotkania otrzymają międzynarodowy certyfikat uczestnictwa podpisany przez przedstawicieli Komisji Europejskiej.  Więcej
Mask Group 332x

IBE uczestnikiem międzynarodowego projektu TRANSVAL-EU

Instytut Badań Edukacyjnych dołączył do międzynarodowego projektu TRANSVAL-EU. We współpracy z instytucjami z całej Europy zaprojektuje rozwiązania dotyczące kwalifikacji transwersalnych (przekrojowych). Więcej
innoform ico

IBE partnerem konferencji INNOFORM

Już 20 kwietnia br. rozpoczyna się największa w Polsce konferencja dedykowana branży narzędziowo-przetwórczej. Podczas trzech dni wypełnionych spotkaniami i dyskusjami nie zabraknie także tematów związanych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Więcej
grafika 100 1001

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli i w Luksemburgu

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkursy na kandydatów na stanowiska w Szkołach Europejskich. Więcej
fot kk 2

Halo, tu Ziemia! Rozmowa z Katarzyną Kalinowską-Sinkowską o nauce, fake newsach i pożytkach z wątpliwości

Obserwujemy wysyp fake newsów i teorii, które doskonale udają dyskurs naukowy, opakowane są w pseudonaukowy język i podają spreparowane lub anegdotyczne dowody, które imitują dowody naukowe – mówi dr Katarzyna Kalinowska-Sinkowska, ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych. Więcej
wyniki badanKdKpracownia testow new

POLECAMY


 

 • PISA2018PISA 2018 | Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów | W badaniu uczestniczyło 79 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 660 tys. Polskę reprezentowało 5653 młodych Polaków z 227 szkół. Więcej  
 • Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 1ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI | Strategia określa zapotrzebowanie na dane umiejętności, ich dostępność, a także metody przewidywania zapotrzebowania na umiejętności, ich kształtowanie i rozwój, dostosowywanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki, skuteczne zastosowanie oraz system zarządzania i koordynacji. Więcej

   
 • browser 512ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI | Publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego, oraz tzw. kwalifikacje rynkowe. Więcej  
 • PIRLS2016smallPIRLS 2016 | Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu | Polscy czwartoklasiści są w światowej czołówce pod względem wyników osiąganych w czytaniu. W badaniu PIRLS 2016 polskich czwartoklasistów wyprzedziły tylko dwa kraje: Rosja i Singapur. Więcej  
 • niepełnosprawniRAPORT O SYTUACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | Raport mierzy skuteczność działań aktywizacyjnych PFRON oraz prezentuje diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów szkół wyższych. Więcej  
 • losy absolwentowBADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW | Instytut Badań Edukacyjnych monitoruje sytuację edukacyjno-zawodową absolwentów i młodych dorosłych. Celem tych działań jest lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych. Więcej  
 • New TIMSS2019 LogoTIMSS 2019 | Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych | W pierwszej połowie 2018 roku na próbie 36 szkół podstawowych z terenu trzech województw przeprowadzony został pilotaż badania TIMSS 2019. W badaniu uczestniczą również rodzice badanych uczniów, nauczyciele matematyki i przyrody oraz dyrektorzy szkół. Więcej  
 • logorefernetnewREFERNET  |   ReferNet to sieć instytucji, której celem jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w państwach członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii. Więcej

   
 • logoPath2Integrity  |  Rzetelność naukowa stanowi integralną część innowacyjności, rozwoju i poprawy jakości miejsc pracy. Projekt Path2Integrity zamierza wspierać formalne i nieformalne metody uczenia rzetelności naukowej i przyczynić się do stworzenia kultury uczciwości badawczej. Więcej

Wyniki badania DUSZa - Jak szóstoklasiści są przygotowani do nowego sprawdzianu

DUSZa konferencja 17022015
Eksperci IBE oraz dyrektor CKE przedstawili wstępne wyniki Diagnozy Umiejętności Szóstoklasistów przeprowadzonej 17 grudnia podczas próbnego sprawdzianu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

W przeprowadzonym przez Instytut badaniu DUSZa wzięło udział blisko 2,5 tys. uczniów z 60 szkół podstawowych w całym kraju. Szóstoklasiści spróbowali swoich sił
w sprawdzianie w nowej formule, bo właśnie do takiego przystąpią w kwietniu.
Jakie wyniki osiągali?

Matematyka
Szóstoklasiści w badaniu rozwiązywali 15 zadań przygotowanych wspólnie przez ekspertów IBE i CKE. Wśród nich było 12 zadań zamkniętych (każde za 1 punkt), jedno zadanie otwarte za 2 punkty i dwa zadania otwarte każde za 3 punkty. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 20 punktów.
Uczniowie zdobyli średnio 47 proc. punktów – średni wynik ucznia wyniósł 9,35 punktu.

Rozkład punktów uzyskiwanych przez uczniów w części matematycznej badania DUSZa
 wykres Dusza matematyka maly

W zadaniach sprawdzających sprawność rachunkową uczniowie zdobyli 45 proc. punktów. Niestety aż 58 proc. uczniów otrzymało 0 lub 1 punkt na 3 możliwe. To spory odsetek dzieci, które w połowie szóstej klasy nie rozumieją zasad działań na ułamkach dziesiętnych albo nie umieją porównywać ułamków zwykłych o takich samych licznikach.
- Takie wyniki świadczą o tym, że sprawność rachunkowa, która jest jedną
z podstawowych umiejętności używanych w codziennym życiu oraz jest podstawą do uczenia się matematyki na dalszych etapach kształcenia, nie jest jeszcze opanowana przez szóstoklasistów w stopniu wystarczającym – komentuje Agnieszka Sułowska z Pracowni Matematyki IBE.
W zadaniach dotyczących sprawności rachunkowej badacze nie zaobserwowali różnic między dziewczynkami a chłopcami.

W obszarze wykorzystania i tworzenia informacji uczniowie zdobyli średnio 58 proc. punktów. Ponad 53 proc. uczniów zdobyło więcej niż połowę punktów, a 29 proc. mniej niż połowę.
- W zakresie umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji uczniowie radzą sobie całkiem nieźle – ocenia Sułowska. – Zadania z tego obszaru nieco lepiej rozwiązywali chłopcy niż dziewczynki – dodaje.
Z analizy wyników wynika, że umiejętnością dość dobrze opanowaną przez większość uczniów jest odczytywanie informacji podanych na diagramie słupkowym, w tabeli lub
w formie graficznej, np. na kartce z kalendarza. Uczniowie również nieźle radzą sobie
z posługiwaniem się informacjami w sytuacjach prostych, typowych. Nieco gorzej jest,
gdy należy zinterpretować informacje przedstawione w niestandardowy sposób, np. oś liczbową z nietypowym odcinkiem jednostkowym.


W zadaniach sprawdzających umiejętność modelowania matematycznego uczniowie uzyskali średnio 49 proc. punktów.
Zdaniem ekspertów IBE umiejętność modelowania – dobierania odpowiednich działań i operacji matematycznych do postawionego problemu – jest dość trudna dla szóstoklasistów. Słabo sobie z nią radzi prawie połowa uczniów.  Ale z drugiej strony co trzeci uczeń posiadł tę umiejętność w stopniu dobrym lub bardzo dobrym.
W trzech zadaniach na cztery dotyczących modelowania nie było istotnych różnic między dziewczynkami i chłopcami, w jednym zadaniu wyższy wynik osiągnęli chłopcy.
– Analiza zadań z tego obszaru pokazuje pewne konkretne problemy – co czwarty uczeń nie kojarzy intuicyjnie pola z wielkością figury, dwóch uczniów na trzech w sytuacji praktycznej nie potrafi zaplanować i wykonać obliczenia procentu z danej liczby. Okazuje się również, że co najmniej ¼ uczniów nie ma nawyku porównywania uzyskanej odpowiedzi z zadanym pytaniem – zaznacza Agnieszka Sułowska.

W zadaniach sprawdzających umiejętność rozumowania i tworzenia strategii uczniowie zdobyli tylko średnio 31 proc. punktów. Jest to umiejętność najsłabiej opanowana przez szóstoklasistów – zdecydowana większość słabo sobie z nią radzi, a tylko co piąty uczeń posiadł tę umiejętność w stopniu dobrym lub bardzo dobrym. W wynikach osiąganych
w zadaniach z tego obszaru nie było istotnych różnic między dziewczynkami i chłopcami.
- Najważniejsze deficyty uczniów, które dały się dostrzec w tych zadaniach, to brak wyobraźni przestrzennej u 2/3 uczniów i brak umiejętności wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonych obliczeń u ok. 10 proc. najlepszych uczniów – mówi Sułowska.

Język polski
Szóstoklasiści rozwiązywali 13 zadań z języka polskiego. Było wśród nich 10 zadań zamkniętych (punktowanych w skali 0-1) oraz jedno zadanie zamknięte (punktowane
w skali 0-2), a także dwa zadania otwarte: krótkiej odpowiedzi (punktowane w skali 0-2) i długiej odpowiedzi (punktowane w skali 0-7, przy zastosowaniu pięciu kryteriów: treść, styl, język, ortografia, interpunkcja).
Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczeń mógł otrzymać w sumie 21 punktów.

Rozkład punktów osiąganych przez uczniów w części polonistycznej badania DUSZa
 wykres Dusza jezykpolski maly

W zadaniach sprawdzających odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji uczniowie radzili sobie dość dobrze. – Na podstawie analizy rozwiązań zadań można sformułować wniosek, że ok. 70 proc. szóstoklasistów opanowało umiejętności
z tego obszaru – komentuje prof. Krzysztof Biedrzycki z Pracowni Języka Polskiego IBE. – Najmniej kłopotu sprawiało im wyszukiwanie informacji sformułowanych wprost. Nie opanowali jeszcze dość dobrze wnioskowania na podstawie obecnych w tekście przesłanek oraz hierarchizowania informacji.
Podobnie dobrze szóstoklasiści radzili sobie również z analizą i interpretacją tekstów kultury. Okazało się, że dosyć dobrze znają podstawowe pojęcia z zakresu nauki o literaturze, ale nie zawsze potrafili dobrze wyjaśnić ich funkcję.
Dobrze rozumieli też tekst literacki na poziomie fabuły, rozpoznawali motywy działania postaci. Wielu było jednak bezradnych, gdy musiało zaproponować interpretację sięgającą głębiej niż sama fabuła.

Kolejny obszar zadań sprawdzał, jak uczniowie tworzą wypowiedzi. – Chętnie pisali prace w formie opowiadania i na ogół pisali na temat – podsumowuje prof. Biedrzycki. – Dosyć dobrze zarysowywali fabułę. Kłopot mieli z dyscypliną kompozycyjną. Dobrze dopasowywali styl do formy, ale z kolei bardzo źle radzili sobie z językiem
– poprawnością, gramatyką, ortografią i interpunkcją.

Pobierz informację prasową (docx, pdf)

Pobierz prezentację z konferencji o wynikach badania (pdf)

Pobierz zadania z matematyki z omówieniami ekspertów IBE

Pobierz zadania z języka polskiego z omówieniami ekspertów IBE

Ministerstwo Edukacji NarodowejMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small