Konkurs z nagrodami dla szkół i placówek edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest aż 16 kart podarunkowych o wartości 2 tys. złotych!

Celem konkursu jest zachęcanie uczestniczących w nim dzieci i młodzieży do potwierdzania swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji. Potwierdzanie umiejętności poprzez zdobywanie odznak z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza Zintegrowany System Kwalifikacji to dobry start w dorosłość zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning – LLL). 

Kto może wziąć udział?

Uczestnikiem Konkursu może być szkoła lub inny podmiot prowadzący działalność edukacyjną
(np. placówki oświatowo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, biblioteki, podmioty oferujące kursy i zajęcia sportowe, językowe, artystyczne, muzyczne itp.).

Jak wziąć udział w konkursie?

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie propozycji kwalifikacji dla dzieci i młodzieży w formie odznaki składającej się z opisu i znaku graficznego.

Wystarczy za pomocą formularza opisać kwalifikację dla dzieci lub młodzieży i stworzyć odznakę, czyli zaprojektować znak graficzny (logo), który będzie ilustrować tę kwalifikację. Forma graficzna projektu odznaki jest dowolna, to może być np. obraz, rysunek, plakat, fotografia, grafika cyfrowa lub grafika 3D.

Proponowana kwalifikacja powinna być opisana w formie czynności, które musi wykonać osoba zainteresowana potwierdzeniem umiejętności  i uzyskaniem odznaki (np. prowadzi mediacje rówieśnicze; koordynuje prace zespołu redakcyjnego strony internetowej; uczestniczy w organizacji wydarzeń lokalnych). Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, więc czynności te powinny być możliwe do wykonania przez osoby w młodym wieku. Z kolei opisane umiejętności i czynności, składające się na kwalifikację, powinny być weryfikowalne i łatwe do sprawdzenia.

Konkurs rozpoczyna się 15 września br. i potrwa do 30 listopada br.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI.

Co można wygrać?

Do wygrania są karty podarunkowe o wartości 2 tys. złotych oraz udział w warsztatach design thinking!

Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze 16 najlepszych propozycji – 8 w kategorii dziecięcej (uczniowie szkół podstawowych) i 8 w kategorii młodzieżowej (uczniowie szkół ponadpodstawowych).

Każda ze zwycięskich prac zostanie nagrodzona kartą podarunkową o wartości 2 tys. zł. 

Ponadto autorzy i opiekunowie zwycięskich prac zostaną zaproszeni do uczestnictwa w warsztatach design thinking pod okiem doświadczonych ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych. Celem warsztatów będzie wspólne finalne opracowanie opisu odznaki zgodnie ze standardem aplikacji Odznaka+. Z kolei opiekunowie autorów zwycięskich prac będą mogli wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu online przygotowującym do obsługi  aplikacji Odznaka+.

Czym jest jest Odznaka+?

Odznaka+ to aplikacja umożliwiająca wydawanie, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych poświadczeń zgodnie ze standardem Open Badges. To rozwiązanie umożliwia cyfrowe potwierdzanie zweryfikowanych osiągnięć, umiejętności lub kompetencji. Odznaka+ będzie dostępna poprzez powstającą stronę internetową oraz w aplikacji mobilnej. Od uczestników konkursu nie jest wymagana znajomość systemu Odznaka+.

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE