Aby zamówić publikacje IBE przejdź do formularza zamówienia publikacji.

 

Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej

Renata Korolczuk, Małgorzata Zambrowska
IBE, Warszawa 2014
ISBN 978-83-61693-75-8

Pobierz za darmo

Nauczanie w klasach I–III jest złożonym procesem. Nauczyciel jest zarówno wychowawcą, jak i nauczycielem przedmiotowym. Te dwie role przenikają się i nie sposób ich rozdzielić. Gry mogą wspomagać również pracę wychowawczą. W naszej publikacji w wielu momentach pojawiały się również inne niż edukacja matematyczna możliwości wykorzystania gier. Do czego jeszcze można wykorzystać granie w „planszówki”? Publikacja zwraca głównie uwagę na wykorzystanie gier planszowych w kształtowaniu umiejętności matematycznych.


 

Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice - EBOOK

Fundamenty czy fundamentalizmy?Lech Witkowski
IBE, Warszawa 2007 / 2016
ISBN 978-83-65115-76-8
Cena 34 zł (zniżka 31,90 zł)

Książka ta domyka tryptyk studiów, lektur i refleksji autora dotyczących filozofii edukacji. Zebrane w niej eseje zawierają wiele cennych i nietuzinkowych interpretacji oraz diagnoz dotyczących naszej kultury i zakorzenionej w niej edukacji.
Jak pisze sam autor: "Punktem wyjścia prezentowanego dorobku była zawsze filozofia jako typ krytycznej, wręcz zbuntowanej postawy intelektualnej, a przestrzeń przebiegu myśli ustanawiały – jako dominujące – pytania pedagogiczne, prześwietlające typy perswazji kulturowej, jakiej ulegamy i jaką sami bezwiednie często stosujemy. Pytania, rozpoznające przewrotność, wręcz ironię losu w zderzeniu intencji i ich efektów czy charakteru. Ogólnie są to pytania otwarte na strukturalną złożoność oraz paradoksalność sytuacji i działań edukacyjnych".
Książka została wznowiona w postaci e-booka, dostępna jest w księgarni sieci Virtualo.

 pełna informacja o książce


 

Fundamenty czy fundamentalizmy? Antyk grecko-rzymski i Biblia w szkole

Fundamenty czy fundamentalizmy?Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa (red.)
IBE, Warszawa 2015
ISBN 978-83-61693-79-6
Cena 30 zł

Czy młody człowiek naprawdę powinien poznawać starożytność? Co by się stało, gdyby szkoła przestała sięgać do tej tradycji? W książce tej autorzy z różnych polskich ośrodków akademickich rozważają te zagadnienia na różne sposoby. Stawiają też diagnozy wynikające z analizy podręczników, które nauczanie kultury antycznej zawsze w jakiś sposób ukierunkowują. Pokazują również m.in. jak ideologizuje się wiedzę o starożytności, jak tradycja ta kształtuje postawy młodych ludzi, jak do tej tradycji prowadzą ich współczesne teksty kultury.

 


 

Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych

Fundamenty czy fundamentalizmy?Artur Pokropek (red.)
IBE, Warszawa 2015
ISBN 978-83-65115-23-2
Publikacja dostępna bezpłatnie również w formacie pdf
(na stronie pwe.ibe.edu.pl w zakładce Publikacje)

"Zdecydowaliśmy się napisać podręcznik, w którym zebraliśmy i w przystępny sposób przedstawiliśmy polskiemu Czytelnikowi najnowszy dorobek modelowania cech ukrytych. Liczymy, że nasza publikacja przyda się studentom, chcącym nauczyć się nowych umiejętności, nieomawianych w podstawowych podręcznikach statystyki, pomiaru psychologicznego i edukacyjnego, ale i wykładowcom, którzy chcieliby się nauczyć modelowania oraz badaczom, pragnącym uzupełnić stan swojej wiedzy (...)" (ze wstępu Artura Pokropka).


 

Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym [2 tomy]

Fundamenty czy fundamentalizmy?Roman Dolata (red.)
IBE, Warszawa 2014
ISBN 978-83-61693-73-4
Publikacja dostępna bezpłatnie również w formacie pdf

To dwutomowe opracowanie przedstawia rezultaty Badania szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia (SUEK). Po omówieniu próby badawczej, procesu zbierania danych, pomiaru i modeli analizy, w tomie I podjęto takie zagadnienia jak: międzyszkolne i międzyoddziałowe zróżnicowanie wyników nauczania, inteligencja a wyniki nauczania, lęk a wyniki nauczania. Z kolei w tomie II: czynniki statusowe a wyniki nauczania, cechy nauczyciela a wyniki nauczania, podręcznik a wyniki nauczania, wyniki nauczania w zakresie języka angielskiego i ich uwarunkowania.


 

Analiza polityki publicznej. Podejście teoretyczno-metodologiczne

Analiza polityki publicznejAnna Wojciuk (red.)
IBE, Warszawa 2013
ISBN 978-83-61693-35-2
Cena 25 zł

„Polityka publiczna” oraz „analiza polityki publicznej” są terminami stosunkowo nowymi zarówno w języku polskiej debaty publicznej, jak i na gruncie nauk społecznych w Polsce. Jak napisał Aleksander Surdej w recenzji niniejszej pracy, fakt ten należy odnotować z zadowoleniem, gdyż, po pierwsze, analiza polityk publicznych tworzy wspólne ramy umożliwiające analizę sposobów rozwiązywania problemów zbiorowych w tak bardzo różnych obszarach jak
przykładowo bezpieczeństwo żywności czy ochrona praw pracownika, a po drugie, wymusza ona podejście interdyscyplinarne, umożliwia wyjaśnienie relacji między perspektywą fi lozofi i społecznej (kwestia wartości), ekonomii (kwestia efektywności czy racjonalności instrumentalnej) i mechanizmów społecznych badanych przez socjologię (przykładowo funkcje norm społecznych w pobudzaniu do zbiorowego działania).

 pełna informacja o książce


 

Uczymy myślenia. Zadania na lekcje przedmiotów przyrodniczych
IBE, Warszawa 2013
ISBN: 978-83-61693-29-1
Publikacja dostępna bezpłatnie w formacie pdf

Uczymy myślenia - okładkaPublikacja ta jest adresowana do nauczycieli szkół gimnazjalnych i zawiera przykłady zadań (z kluczem odpowiedzi oraz szczegółowym omówieniem rozwiązania) ze wszystkich przedmiotów przyrodniczych. W komentarzach do zadań są także wskazówki co do potencjalnych problemów, jakie może napotkać uczeń i jakie mogą doprowadzić do udzielenia przez niego błędnej odpowiedzi. Do każdego zadania dołączone są również informacje na temat punktów podstawy programowej, do realizacji których zadanie jest pomocne.

 


 

Efekt rówieśników w nauczaniu szkolnym
Artur Pokropek
IBE, Warszawa 2013
ISBN 978-83-61693-11-6
Cena 35 zł

W książce aibe-wyd-efekt-rowiesnikownalizowane są różne czynniki wpływające na osiągnięcia szkolne uczniów. Omawiane są badania uwarunkowań szkolnych, rodzinnych i biologicznych. Po przeglądzie źródeł autor kieruje swoją uwagę na grupę rówieśniczą i postanawia sprawdzić, czy hipoteza efektu rówieśnika, czyli wpływu rówieśników w klasie szkolnej na wyniki osiągane przez ucznia, sprawdza się w polskich realiach.

Publikacja prowadzi czytelnika do intrygujących wyników dotyczących badań nad polskimi gimnazjalistami poprzez rozważania teoretyczne, metodologiczne i statystyczne, ukazując nowoczesne zaplecze współczesnych badań edukacyjnych. 


 pełna informacja o książce


Motywacja samoistna a strategie uczenia się
Waldemar Kozłowski
IBE, Warszawa 2012
ISBN 978-83-61693-06-2
Cena 25 zł

ibe-wyd-motywacja samoistna
Książka próbuje opowiedzieć na kilka podstawowych pytań  dotyczących  motywacji samoistnej (wewnętrznej) i jej roli w uczeniu się i nauczaniu. Prezentuje koncepcje oraz wyniki badań, wyjaśniające zjawisko uczenia się bez zewnętrznych oddziaływań,  nie unikając kwestii  spornych i dyskusyjnych. Pokazuje, w jaki sposób rodzice i nauczyciele sprzyjać mogą rozwojowi tej odmiany motywacji. Dużo  miejsca poświecono strategiom uczenia się i ich związkom z motywacją.

 

 


 fb 24pxPrzysłowia afrykańskie. Natura i wychowanie człowieka w tradycji ustnej
Ryszard Pachociński
IBE, Warszawa 2009 r.
ISBN 978-83-87925-99-4
cena 34 zł

ibe-wyd-przyslowia-afrykanskie

To jest jeden z najlepszych zbiorów przysłów, jakie kiedykolwiek widziałem. Zakres jest nadzwyczajny. Wskazuje na to, że Afrykanie tworzyli przez tysiąclecia swoje podstawowe wartości, które zawarli w postaci przysłów. Przysłowia są żywe i łatwe do zrozumienia. Były używane do celów dydaktycznych, by kształcić młode pokolenia, a także przekazywać idee i wartości innym ludziom.

To, co tutaj mamy, jest kompilacją przysłów dotyczących wszystkich aspektów życia. Pomimo olbrzymich różnic w przedstawianych kulturach istnieje wspólny pogląd na temat istniejącego świata. Powinno to być wartościowe źródło dla wszystkich ludzi zainteresowanych poznawaniem tradycji ustnej, ciągle jeszcze żywej w Afryce.

Elliot P. Skinner

 pełna informacja o książce


Twórcze dziecko w szkole – możliwości rozwoju
Waldemar Kozłowski
IBE, Warszawa 2004 r.
ISBN 83-87925-70-5
cena 15 zł 

ibe-wyd-tworcze-dziecko-w-szkole

Twórcze myślenia stało się jedną z najważniejszych umiejętności. Prawdziwy sukces osiąga nie ten, kto skrupulatnie podąża utartymi ścieżkami, ale ten, kto wyznacza nowe, jak Gates, Jobs czy Zuckerberg.

Twórczego myślenia trzeba się uczyć od najmłodszych lat. Wymaga to od nauczyciela świadomych działań. W tym właśnie ma mu pomóc książka „Twórcze dziecko w szkole”.

 

 

 pełna informacja o książce


Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność
Lech Witkowski
IBE, Warszawa 2007 r., Wyd. II
ISBN 83-87925-84-5
cena 44 zł

ibe-wyd-edukacja-wobec-sporowTom I zawiera eseje w zakresie spiętym klamrą kategorii decentracja-podmiotowość-ambiwalencja, obejmując studia nad koncepcjami m. innymi Bachtina, Baumana, Eriksona, Girouxa, Habermasa, Massy, McLarena, Mertona, Piageta, Rorty’ego, akcentując problematykę rozwoju, etyczną i estetyczną, z głośnym studium o ambiwalencji w teorii ról społecznych.

 

 

 

 


Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli
Lech Witkowski
IBE, Warszawa 2007 r., Wyd. II
ISBN 83-87925-85-3
cena 44 zł


ibe-wyd-edukacja-i-humanistykaTom II pogłębia i uzupełnia wątki z tomu pierwszego, uwypukla problematykę dialogu (między)kulturowego, koncepcji Habermasa i Mertona, wyzwań dotyczących deficytów tożsamości i kontaktów międzypokoleniowych, sporów o uniwersytet, uzyskujemy bogaty przekrój analityczny „kwestii edukacyjnej”.

 

 

 

 


Dyrektor szkoły a wyzwania XXI wieku
Ewa Adamczyk, Ewa Matczak (red.)
IBE, Warszawa 2009 r.
ISBN 978-83-61693-00-0
cena 8 zł

ibe-wyd-dyrektor-szkoly-a-wyzwaniaSzkoły nie powinny pozostawać obojętne wobec zmian zachodzących w otoczeniu. Część tych zmian powinna znaleźć odzwierciedlenie w zaleceniach naczelnych organów władzy, w programach nauczania oraz przepisach prawnych. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

Autorzy mają nadzieję, że przedstawione przez nich treści zainspirują dyrektorów szkół, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych do podjęcia dyskusji oraz próby włączenia się do procesu tworzenia kształtu współczesnej szkoły polskiej.

  


Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej
Barbara Baraniak
IBE, Warszawa 2008 r.
ISBN 978-83-61693-01-7
cena 45 zł

ibe-wyd-edukacja-w-przygotowaniu-czlowiekaJest to publikacja, która korzystając z teorii pedagogiki pracy, każdemu z obszarów – przedzawodowy, prozawodowy – zawodowy (szkolny i pozaszkolny) – nadaje charakter edukacyjny w ten sposób integrując zagadnienia kształcenia i wychowania.

Konstrukcja pracy, poza edukacyjnym charakterem każdego z obszarów pedagogiki pracy, wyjaśnia podstawy teoretyczne przygotowania człowieka do pracy, na które składają się rozumienie podstawowych pojęć, takich, jak: praca, kwalifikacje i kompetencje oraz zawód i klasyfikacje zawodów i specjalności. Owa konstrukcja pracy osią przewodnią wśród rozważań „czyni edukację, uzyskując uderzające syntetycznością ujęcie rozległego materiału (...) służącego edukacji zawodowej” (...) a zarysowany obraz z bardzo różnorodnych elementów nadaje mu znamiona systemu, „składającego się na nurt przygotowania do pracy na współczesnym społeczeństwie”

prof. zw. dr hab. Tadeusz W. Nowacki (Recenzja – fragmenty)

  


Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym
Barbara Kędzierska 
IBE, Warszawa 2007 r.
ISBN 978-83-87925-77-2
cena 18 zł 

ibe-wyd-kompetencje-informacyjneWykorzystanie nowych narzędzi informacyjno– komunikacyjnych pozwalających pozyskiwać, przetwarzać i przesyłać zróżnicowane w formie i treści informacje wymaga od człowieka nabycia nowych umiejętności i kompetencji.

Dziś to nie człowiek zabiega o informację, ale z wielu informacji nieustannie dostarczanych musi umieć wybrać i mądrze wykorzystać tę najlepiej odpowiadającą jego potrzebom. Stając się elementem kanonu kształcenia ogólnego kompetencje informacyjne warunkują aktywność zawodową i społeczną, umożliwiając m. in. porozumiewanie się z innymi, analizę i selekcję informacji, wykorzystanie pozyskanych informacji w realizacji zadań.

Choć zachodzące procesy i bogata oferta edukacyjna wymuszają indywidualną odpowiedzialność za poziom wykształcenia, to rola nauczyciela pozostaje decydująca w kształtowaniu kompetencji zawodowych. Aby pozostać dla uczniów punktem odniesienia i zachować autorytet, nauczyciele powinni nadążać za przemianami i rozwojem technologicznym, pomagając swoim uczniom ujarzmiać technologię w edukacyjnej codzienności.

Barbara Kędzierska (Wstęp – fragmenty) 

 


Kinezjologia edukacyjna – nauka, pseudonauka czy manipulacja?
Kaziemierz Korab (red.) współpraca: R. Borowiecka, E. Petrykiewicz
IBE, Warszawa 2008 r.
ISBN 978-83-87925-94-9
cena 29 zł

ibe-wyd-kinezjologia-edukacyjnaTeksty umieszczone w książce są pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Socjologii Wsi i Komunikacji Społecznej (SGGW) z udziałem Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców (O. Warszawski) oraz we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej i portalem newage.info.pl.

Konferencja została poświęcona odpowiedzi na pytanie, czy założenia tkwiące u podstaw koncepcji kinezjologii edukacyjnej, uważane przez twórców i przedstawicieli tej koncepcji edukacyjnej za naukowe, są rzeczywiście naukowe?

Uzyskaliśmy teksty, z których wynika jednoznacznie, że założenia teoretyczne kinezjologii edukacyjnej pozostają w sprzeczności z aktualnymi wynikami badań naukowych. Mam nadzieję, że publikacja zostanie potraktowana jako głos rozsądku uczonych i będzie źródłem informacji ważnych dla pracowników kuratoriów oświaty, biur edukacji, ośrodków doskonalenia nauczycieli i wszystkich zainteresowanych ofertą tego stosunkowo nowego ruchu.

Kazimierz Korab

 


Okruchy wspomnień lata wojny i pracy przymusowej
Czesław Kupisiewicz
WSUPiZ, Ryki; IBE, Warszawa 2004 r.
ISBN 83-89511-06-1
cena 19 zł, twarda oprawa 

ibe-wyd-okruchy-wspomnienKażdy, kto zna osobiście profesora Czesława Kupisiewicza, lub też zna Go jako autora znakomitych publikacji z dziedziny dydaktyki i pedagogiki, niewątpliwie z chęcią sięgnie po najnowszą publikację tegoż autora – niezwykle interesującą, napisaną lekkim piórem książkę Okruchy wspomnień. Opisując swoje przeżycia z lat dziecinnych i młodzieńczych związane z wywózką i pracą przymusową w okresie wojny, profesor pozwala nam osobiście w nich uczestniczyć.

Książka godna polecenia czytelnikom dojrzałym, jak i młodszemu pokoleniu – wychowankom i studentom profesora Czesława Kupisiewicza.

 

 

 


Aktywizacja zawodowa studentów w akademickich biurach karier
Stefan M. Kwiatkowski, Mirosław Żurek (red.)
IBE, ITE, WSP ZNP, Warszawa-Radom 2008 r.
ISBN 978-83-87925-98-7
cena 19 zł

ibe-wyd-aktywizacja-zawodowa-studentowPostęp techniczny, intelektualizacja pracy, procesy globalizacji i integracji, ugruntowane tendencje edukacji ustawicznej – uczenia się w ciągu całego życia wywołują wzrost zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem, stanowią poważne wyzwania i konieczność doskonalenia jakości pracy szkół wyższych.

Jedną z form przygotowywania studentów do aktywności na rynku pracy jest powstawanie i rozwój akademickich biur karier (ABK). Celem ogólnym projektu jest ukazanie znaczenia i wpływu systemów informowania i doradztwa zawodowego w szkołach wyższych na kształtowanie sytuacji studenta i absolwenta na rynku pracy.

Publikacja składa się z dwóch części: ogólnego przeglądu, analizy aktywności zawodowej w szkołach wyższych oraz wstępnego raportu z realizacji projektu COST. Mamy nadzieję, że monografia będzie sprzyjać zwiększeniu zainteresowania problemami aktywizacji zawodowej studentów, a także rozwojowi i umocnieniu akademickich biur karier.

S. M. Kwiatkowski, H. Bednarczyk
(Wprowadzenie – fragmenty)

 


Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy 
Stefan M. Kwiatkowski
IBE, Warszawa 2008 r., wyd. II
ISBN 978-83-87925-93-2
cena 15 zł

ibe-wyd-ksztalcenie-zawodoweW ciągu ostatnich kilkunastu lat kształcenie zawodowe, które powinno być komplementarne wobec kształcenia ogólnego, pozostaje w jego cieniu. Teksty prezentowane w niniejszym opracowaniu przygotowane zostały z myślą o ukazaniu interdyscyplinarności zadań zawodowych oraz funkcjonowaniu człowieka w środowisku pracy. 

Podtytuł: Wyzwania – Priorytety – Standardy oddaje intencje autora. Punktem wyjścia są bowiem wyzwania, jakie stoją przed współczesnym systemem kształcenia zawodowego. Realizacja celów kształcenia zawodowego zależy w dużej mierze od społeczności lokalnych, mających realny wpływ na zarządzanie szkolnictwem ponadgimnazjalnym.

Tytułowe Standardy rozumiane jako normy kształcenia zawodowego oraz normy kwalifikacji zawodowych – oczekiwania formułowane przez pracodawców.

Mamy nadzieję, że oddawana do rąk Czytelników książka będzie głosem w dyskusji nad przyszłością kształcenia zawodowego, a może inspiracją do reformowania systemu kształcenia zawodowego.

 


Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników
Stefan M. Kwiatkowski (red.)
IBE, Warszawa 2007 r.
ISBN 978-83-87925-90-1
cena 8 zł

ibe-wyd-przedsiebiorstwo-w-rozwoju-zawodowymW erze uczenia się przez całe życie czas poświęcany pracy, jest lub powinien być, czasem przeznaczonym na podnoszenie kwalifikacji. Uznaje się, iż najlepszą inwestycją jest wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników, a integracja celów produkcyjnych i usługowych z edukacyjnymi jest warunkiem wzrostu konkurencyjności na rynku. 

W rozwoju zawodowym istotną rolę pełni system wartości, znajdujący swój wyraz w postawach wobec pracy, pracodawców i współpracowników. To właśnie postawy decydują o jakości pracy i nauki, o efektywności samokształcenia i wpływają na szeroko rozumianą kulturę pracy czy sposoby rozwiązywania konfliktów.

Jest to już kolejny tom tekstów przygotowanych przez autorów związanych z Zespołem Pedagogiki Pracy Komitetu.

Stefan M. Kwiatkowski (Wstęp – fragmenty)

 


Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Elżbieta Walkiewicz
IBE, Warszawa 2009 r., Wyd. II zm.
ISBN 83-87925-82-9
cena 18 zł

ibe-wyd-edukacja-ustawiczna-w-rozwoju„Książka obejmuje istotne dla rozwoju kształcenia ustawicznego zagadnienia: wyzwania edukacyjne (Edmund Wittbrodt), wychowanie obywatelskie w strategii kształcenia ustawicznego (Stefan M. Kwiatkowski), edukację ekonomiczną w społeczeństwie obywatelskim (Piotr Dominiak), rolę edukacji w zglobalizowanym społeczeństwie (Elżbieta Walkiewicz). Książkę zamyka dyskusja poświęcona miejscu edukacji ustawicznej w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Publikacja ma spełnić ważną funkcję poznawczą i kształcącą, a także zainspirować Czytelników do przemyśleń i podjęcia dzia łań sprzyjających kształceniu się i kształceniu innych”.
Elżbieta Walkiewicz (Wstęp- fragmenty)


W ofercie posiadamy tę pozycję w języku angielskim: Lifelong learning in the Context of Development of Civil Society