Opiekuję się – pracuję

Projekt "Opiekuję się – pracuję " skierowany jest do kobiet 45+ nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Oprócz wsparcia grupy docelowej, celem projektu jest także zbadanie, jak sprawdzają się zastosowane metody pracy. Dlatego zarówno w trakcie, jak i po 3-miesięcznym cyklu spotkań będziemy pytać uczestniczki o opinie na temat otrzymanego wsparcia i wiedzy.

W ramach projektu zostaną przetestowane pewne metody doradztwa zawodowego - obserwując spotkania grupowe i rozmawiając z prowadzącym je doradcą zawodowym dowiemy się, czy w tym podejściu należy coś zmodyfikować, aby jak najlepiej służyło osobom porządkującym swoje kompetencje.

Projekt ma charakter interwencyjno-partycypacyjny. Oznacza to z jednej strony, że czynności badawcze prowadzone są w powiązaniu z działaniami sprawczymi (dostarczanie uczestniczkom wsparcia psychospołecznego i kompetencyjnego oraz wyposażenie w pewien zasób samowiedzy). Z drugiej strony w duchu empowerment, do pewnego stopnia dajemy uczestniczkom możliwość współdecydowania o projektowym programie. Taki charakter projektu wiąże się potrzebą zachowania elastyczności w planowaniu i organizowaniu działań.

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach szerszego projektu systemowego „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji).

plakat aktualny