Formy organizacyjne nauczania religii na podstawie badań własnych

  Pobierz plik PDF

Rodzina jest pierwszą i podstawową jednostką społeczną, gdzie rozpoczyna się i jest nieustannie prowadzony proces wychowawczy dzieci oraz młodzieży. W środowisku rodzinnym dokonuje się również wychowanie religijne młodego pokolenia. Proces ten jest wspierany zarówno przez wspólnotę eklezjalną, jak i środowisko szkolne. Podstawową formą kształcenia religijnego w polskim systemie oświaty jest lekcja religii, realizowana za pomocną różnorodnych form. To nauczyciel religii decyduje, w jaki sposób będą prowadzone zajęcia i spotkania z katechizowanymi. Od jego osobistych zdolności i talentów w dużej mierze będzie zależało, która forma interakcji z uczniami będzie dominowała. Celem zweryfikowania, w jakiej formie najczęściej nauczyciele religii prowadzą zajęcia lekcyjne, przeprowadzone zostały badania empiryczne. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie nauczycieli religii diecezji pelplińskiej.