Wybrane zagadnienia zdalnej edukacji w aspekcie nauczania akademickiego na kierunkach technicznych

  Pobierz plik PDF

Zagrożenie koronawirusem doprowadziło do upowszechnienia się zdalnego nauczania na uczelniach. Dotyczyło to także kierunków technicznych, na których prowadzi się dużo zajęć praktycznych. W pracy opisano badanie ankietowe grupy studentów na temat zdalnego nauczania na kierunkach technicznych. Studenci wypowiadali się na temat stosowanych podczas zajęć metod, oceniali zdalną naukę oraz wyrażali opinie o możliwości weryfikacji efektów kształcenia. Studenci wskazywali na mocne i słabe strony zdalnego nauczania na kierunkach technicznych. Niekorzystnie oceniono możliwości realizacji zajęć praktycznych oraz weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności. Korzyściami zaś są możliwość oszczędności czasu i elastyczność nauczania. W przyszłości zdalne nauczanie można wykorzystać jako uzupełnienie procesu nauczania, natomiast zdecydowanie należy unikać zastępowania zajęć praktycznych zdalnym nauczaniem. Poważny problem stanowi też kwestia wzajemnej komunikacji zarówno od strony technicznej, emocjonalnej, społecznej, organizacyjnej, jak i merytorycznej. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby rozwiązania tymczasowe nie stały się docelowymi, trzeba sumiennie opracowywać nowe materiały oraz sposoby prowadzenia i zaliczania zajęć.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka