Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w edukacji – możliwości i wyzwania

  Pobierz plik PDF

Artykuł prezentuje Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w  kontekście edukacyjnym. Omówienie budowy klasyfikacji oraz procedur jej stosowania służy sfor-mułowaniu kluczowych trudności i wyzwań, jakie stoją przed środowiskiem naukowców i praktyków w procesie wdrażania ICF. Autor wskazuje m.in. na: definiowanie granic niepełnosprawności i implikacje dla systemu finansowania wsparcia, zasady kodowania i opracowywania kwalifikatorów, w tym zgod-ność nomenklatury ICF ze słownikiem dyscyplin naukowych, rozwijanie wiedzy i świadomości poten-cjalnych użytkowników ICF. Artykuł zachęca również środowisko ekspertów związanych z edukacją do podjęcia wspólnych prac na rzecz kompetentnej adaptacji ICF w polskiej oświacie.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 02 2020 okladka

Słowo wstępne

  • Tomasz Knopik, Katarzyna Wiejak

Edukacja włączająca w świetle zapisów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

  • Monika Staszewicz, Dominika Walczak

Mentoring w kształceniu pedagogów dla edukacji włączającej

  • Ewa Domagała-Zyśk

Model i diagnoza osobowości w edukacji dla wszystkich

  • Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus

Jak przełożyć wyniki testów psychometrycznych na kody i kwalifikatory ICF? Procedura mapowania narzędzia diagnostycznego – możliwości i ograniczenia

  • Beata Papuda-Dolińska, Katarzyna Wiejak, Tomasz Knopik