Model i diagnoza osobowości w edukacji dla wszystkich

  Pobierz plik PDF

Artykuł prezentuje model Objawy-Kompetencje-Cechy, który może być wykorzystany w edukacji włą-czającej do całościowej i kompleksowej diagnozy osobowości. W artykule zostały przedstawione wyma-gania, jakie przed diagnozą osobowości stawia edukacja dla wszystkich, a następnie zostało wykazane, w jaki sposób te wymagania spełnia kompleksowy model Objawy-Kompetencje-Cechy. Kolejne człony nazwy modelu odnoszą się do warstw osobowości wyróżnionych jako istotne z perspektywy psycho-logii wychowania i edukacji dla wszystkich. Są to zatem (1) objawy zdrowia psychicznego (dobrostanu osobistego i społecznego) lub problemów (eksternalizacyjnych, internalizacyjnych oraz psychastenicz-nych); (2) kompetencje osobowościowe, które są kształtowane w procesie wychowania i edukacji i pro-wadzą do dobrostanu oraz (3) cechy temperamentalne, które ułatwiają lub utrudniają nabywanie tych kompetencji. Model Objawy-Kompetencje-Cechy powstał na fundamencie Kołowego Modelu Meta-cech Osobowości.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 02 2020 okladka

Słowo wstępne

  • Tomasz Knopik, Katarzyna Wiejak

Edukacja włączająca w świetle zapisów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

  • Monika Staszewicz, Dominika Walczak

Mentoring w kształceniu pedagogów dla edukacji włączającej

  • Ewa Domagała-Zyśk

Model i diagnoza osobowości w edukacji dla wszystkich

  • Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus

Jak przełożyć wyniki testów psychometrycznych na kody i kwalifikatory ICF? Procedura mapowania narzędzia diagnostycznego – możliwości i ograniczenia

  • Beata Papuda-Dolińska, Katarzyna Wiejak, Tomasz Knopik