Mentoring w kształceniu pedagogów dla edukacji włączającej

  Pobierz plik PDF

Powodzenie edukacji włączającej w dużej mierze zależy od nauczycieli, którzy cenią kulturę włączającą oraz dysponują narzędziami do wprowadzania w praktyce edukacji dobrej dla każdego ucznia. Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie znaczenia oraz różnych form mentoringu nauczycielskiego w kontekście wykorzystania tej metody w przygotowaniu do zawodu nauczycieli, którzy będą praco-wać w edukacji włączającej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość wykorzystania w tym procesie modelu nauczycielskiego mentoringu rówieśniczego (peer-mentoring) oraz mentoringu wspólnoto-wego (community mentoring) jako skutecznych strategii budowania kompetencji osobowych i dydak-tycznych niezbędnych w  edukacji włączającej. Artykuł zilustrowany jest wypowiedziami studentów uczestniczących w zajęciach prowadzonych metodą mentoringu, które wskazują na jego wysoką sku-teczność w procesie kształcenia nauczycieli.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 02 2020 okladka

Słowo wstępne

  • Tomasz Knopik, Katarzyna Wiejak

Edukacja włączająca w świetle zapisów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

  • Monika Staszewicz, Dominika Walczak

Mentoring w kształceniu pedagogów dla edukacji włączającej

  • Ewa Domagała-Zyśk

Model i diagnoza osobowości w edukacji dla wszystkich

  • Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus

Jak przełożyć wyniki testów psychometrycznych na kody i kwalifikatory ICF? Procedura mapowania narzędzia diagnostycznego – możliwości i ograniczenia

  • Beata Papuda-Dolińska, Katarzyna Wiejak, Tomasz Knopik