Edukacja dla wszystkich – kompetencje absolwentów szkół i metody pracy nauczycieli

  Pobierz plik PDF

Kompetencje uczniów to zagadnienie szerokie i  złożone, musi więc być rozpatrywane na kilku rów-noległych płaszczyznach. W niniejszym rozdziale zwrócono uwagę na rolę nauczycieli w modelowaniu określonych zachowań oraz znaczenie odwagi, podmiotowości i autonomii w kształtowaniu dynamiki funkcjonowania społecznego. Wskazano również na specyficzne elementy pracy dydaktyczno-wycho-wawczej wraz z przykładami rozwiązań metodycznych przydatnych w projektowaniu procesu naucza-nia-uczenia się. Całość rozważań ma charakter krytycznej analizy, dyskursu i wymiany myśli, a omawiane treści to przede wszystkim pretekst do refleksji nad procesami zachodzącymi między nauczycielem a uczniem.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 02 2020 okladka

Słowo wstępne

  • Tomasz Knopik, Katarzyna Wiejak

Edukacja włączająca w świetle zapisów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

  • Monika Staszewicz, Dominika Walczak

Mentoring w kształceniu pedagogów dla edukacji włączającej

  • Ewa Domagała-Zyśk

Model i diagnoza osobowości w edukacji dla wszystkich

  • Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus

Jak przełożyć wyniki testów psychometrycznych na kody i kwalifikatory ICF? Procedura mapowania narzędzia diagnostycznego – możliwości i ograniczenia

  • Beata Papuda-Dolińska, Katarzyna Wiejak, Tomasz Knopik