Posiedzenie Rady Naukowej IBE

3 marca br. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi po spotkaniu. 

Podczas posiedzenia RN przyjęto przez aklamcję oświadczenie, w którym Instytut Badań Edukacyjnych wyraził pełną solidarność z Narodem Ukraińskim wobec agresji Federacji Rosyjskiej.

Członkowie Rady dyskutowali m.in. na temat planów badań, prac wdrożeniowych na rok 2022 oraz rozwoju wydawanych przez Instytut pism naukowych („Edukacja” i „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa).

Podczas obrad Rady zaopiniowano także kandydaturę na stanowisko pracownika naukowego – Profesora Instytutu, który będzie również pełnić funkcję Kierownika Zakładu Podstaw Wychowania.

Plany na rok 2022

W 2022 roku kontynuowane będą działania naukowo-badawcze, prace rozwojowe i wdrożeniowe w dotychczasowych obszarach tematycznych takich jak m.in. rozwój systemu kwalifikacji, nowoczesne technologie w edukacji, psychologia edukacji czy edukacja zawodowa, kształcenie wyższe i uczenie się przez całe życie. Lista obszarów naukowych i badawczych została rozszerzona o działania w trzech obszarach:

  • podstawy wychowania
  • cyfryzacja nauki i edukacji
  • edukacja obywatelska

W planie na rok 2022 uwzględniono także aktywność naukową i organizacyjną związaną z uruchomieniem nowych komórek organizacyjnych IBE: Zakładu Podstaw Wychowania oraz dwóch centrów: Cyfrowego Centrum Edukacji i Nauki oraz Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. Zakres działań tych komórek organizacyjnych będzie doprecyzowany i rozszerzany po zakończeniu rekrutacji członków ich zespołów.

2

Rozwój czasopisma „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 

Jednym z tematów poruszanych podczas spotkania Rady Naukowej była strategia rozwoju czasopisma „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” (EBIŚ) .

Planowane jest poszerzenie Rady Naukowej o nowych członków z zagranicznych jednostek naukowych i naukowo-badawczych, tak, aby co najmniej 50% członków Rady posiadało afiliację zagraniczną.

Zmodyfikowaniu zostanie poddana procedura recenzowania artykułów poprzez wprowadzenie podwójnie ślepej recenzji (double blind review process) oraz możliwość poddawania materiałów przesłanych do druku procedurze antyplagiatowej. Planuje się przygotowanie nowych wytycznych dla autorów dotyczących edytowania tekstu i formatu plików oraz stylu cytowania. Podjęte będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska ghostwritingu w powiązaniu z opracowaniem – na podstawie zaleceń MNiSW – zasad etyki publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych.