Poznaj lokalnie, promuj globalnie

Dane osobowe uczestnika konkursu
No file(s) selected

Szkoła

zapisany w formacie: http://www.link.pl
dlaczego wybrano to konkretne wydarzenie lub tę konkretną firmę / produkt, opis znaczenia dla lokalnego rynku, zasięg produktu (rynki krajowe, globalne), powiązania z autorem np pracowali tam rodzice albo dziadkowie. można wpisać ciekawostki
dlaczego autor wybrał tę konkretną formę, jakie niesie przesłanie, jakie ma spełniać walory edukacyjne, jaki jest zakres i zasięg oraz do kogo kierowany jest dzieło
Jako Uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj Lokalnie Promuj Globalnie”, oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy Konkursowej, zwanej dalej „Utworem”, który został w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Z chwilą zgłoszenia danej pracy do konkursu, uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora prawo własności do egzemplarza pracy konkursowej. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji, z prawem do sublicencji, na wykorzystanie tej pracy konkursowej, nieograniczonej terytorialnie, na wszystkich polach eksploatacji, których wykorzystanie jest konieczne do przeprowadzenia konkursu, w szczególności na następujących polach:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem, na którym pracę konkursową utrwalono, a także zwielokrotnionych egzemplarzy pracy - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wystawienie, wyświetlenie i pokazywanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uczestnik udziela powyższej licencji na czas nieoznaczony.
Autorskie prawa majątkowe do Utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania Utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie Utworu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w odniesieniu do nagrodzonych prac z chwilą przekazania nagrody, zostają przeniesione na Organizatora oraz Patronów Konkursu.
Autorskie prawa majątkowe do Utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora oraz Patronów Konkursu oraz dają prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania Utworem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia Utworu, w tym zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia dodatkowych opłat. Organizator oraz Patroni Konkursu nabywają autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
1) używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej tematyki energooszczędności;
2) druk np. screenów scen lub innych fragmentów w dowolnej liczbie oraz formie publikacji w dowolnym nakładzie;
3) utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną (w tym: fotografia, audio, wideo), niezależnie od standardu, systemu i formatu, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik wraz z prawem do zwielokrotniania utrwalonych egzemplarzy lub ich części;
4) publiczne prezentowanie i nadawanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych; wykonywanie lub odtwarzanie służące do celów informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zamieszczanie w Internecie, w szczególności na stronach internetowych Organizatora oraz Patronów, a także portalach dedykowanych;
5) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów;
6) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
7) opracowanie, aranżację, przystosowanie, zmianę układu lub jakąkolwiek inną zmianę w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie Zgłoszenia konkursowego dla celów dokonania oceny prac, przeprowadzenia Konkursu oraz dla celów promocyjnych Organizatora oraz Patronów Konkursu na stronach internetowych tych podmiotów, w mediach społecznościowych lub innych materiałach promocyjnych.
Zezwalam Organizatorowi oraz Patronom na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora Konkursu uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu. Niniejszym oświadczam, że w związku z wykonaniem Utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora Konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
Oświadczam, że zapoznałem się z zamieszczoną w Regulaminie Konkursu Klauzulą informacyjną Organizatora. Wiem, że udzielenie zgody jest dobrowolne, a także że mogę ją wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku - autora pracy , w tym na publikację na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora i Patronów.