Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku - II edycja

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 21 stycznia 2017 r. organizuje w Gdańsku drugą edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na kontakt.sgl@wp.pl

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w Krakowie

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła" 26 listopada br. organizuje w Krakowie szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieProwadzący

dr Katarzyna Wiejak

Psycholog, adiunkt w Zakładzie Metodologii i Diagnozy Psychologicznej w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie oraz Zakładzie Psychologii Edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie diagnozy  psychologicznej,  głównie funkcjonowania poznawczego oraz kompetencji językowej metaforycznej. Najważniejsze publikacje to Poznawcze aspekty interpretacji przysłów (2011), Skala Inteligencji D. Wechslera dla dzieci WISC-R w praktyce psychologicznej (2006 - z Grażyną Krasowicz-Kupis) oraz Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2014 - z Grażyną Krasowicz-Kupis i Katarzyną Gruszczyńską). Członek zespołu działającego przy Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP, opracowującego “Standardy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży”. Współautorka Baterii Testów Fonologicznych IBE, Baterii Testów Czytania IBE oraz Baterii Testów Pisania IBE a także Skali Prognoz Edukacyjnych IBE.

dr Dominika Walczak

Doktor socjologii, absolwentka międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. R.B. Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, lider Zespołu Badań Nauczycieli w Instytucie Badań Edukacyjnych, wieloletni wykładowca akademicki, autorka i współautorka licznych badań naukowych i publikacji z zakresu socjologii edukacji, zwłaszcza dotyczących warunków pracy nauczycieli, prelegentka na licznych seminariach i konferencjach naukowych poświęconych edukacji.

Magdalena Smak

Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, starszy specjalista ds. badań i analiz w Zespole Badań Nauczycieli Instytutu Badań Edukacyjnych. Autorka i współautorka licznych badań społecznych, uczestniczka projektów krajowych i międzynarodowych dotyczących funkcjonowania szkoły i warunków pracy nauczycieli. Prowadziła szkolenia dla dyrektorów na konferencji OSSKO. Prelegentka na krajowych i europejskich seminariach i konferencjach naukowych.

dr Piotr Rycielski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zespole Psychologii Edukacji. Absolwent psychologii międzykulturowej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta Institute for Social Research Uniwersytetu w Michigan. Interesuje się psychologią poznania społecznego, dynamiką małych grup oraz metodologią badań społecznych. W Instytucie Badań Edukacyjnych zajmuje się pomiarem umiejętności oraz rozwojem poznawczym, społecznym i emocjonalnym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii, statystyki i metodologii.

Ludmiła Rycielska

Psycholog, absolwentka Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. R.B. Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim. W Zespole Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych zajmuje się metodologią i analizą statystyczną. Pracowała w wielu zespołach zajmujących się badaniami naukowymi z zakresu psychologii oraz badaniami edukacyjnymi realizowanymi na dużych próbach w kraju i na świecie np. ICILS, ESLC. W IBE koordynowała badania dotyczące rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów. Doświadczony szkoleniowiec, nauczyciel akademicki, kierownik projektów międzykulturowych w biznesie, autorka książek i artykułów naukowych oraz raportów z badań edukacyjnych. Współpracuje z nauczycielami ponad 10 lat. Związana z CoderDojo jako wolontariuszka.

prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

Psycholog i logopeda. Od lat zajmuje się rozwojem umiejętności czytania i jej zaburzeniami, zwłaszcza dysleksją rozwojową,  w powiązaniu z rozwojem i zaburzeniami języka a także diagnozą psychologiczną, zwłaszcza funkcji poznawczych. Autorka i współautorka wielu narzędzi diagnostycznych, m.in. Zetotestu, Testów czytania dla 6-latków, Baterii Dysleksja 3 i Dysleksja 5 Pracowni Testów Psychologicznych PTP i wielu innych. Najważniejsze książki  to Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu dzieci 6-9 letnich (1999), Rozwój świadomości językowej dziecka –teoria i praktyka (2004), Skala Inteligencji D. Wechslera WISC-R w praktyce psychologicznej (2006 - z Katarzyną Wiejak), Psychologia dysleksji (2008), SLI i inne zaburzenia rozwoju językowego (2012) a także Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka (2014 - z Katarzyna Wiejak i Katarzyną Gruszczyńską). Członek zespołu działającego przy Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP, opracowującego “Standardy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży”. Kieruje Zakładem Psychologii Edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Zakładem Metodologii i Diagnozy Psychologicznej Instytutu Psychologii UMCS. Autorka (wraz z zespołem) Baterii Testów Fonologicznych IBE, Baterii Testów Czytania IBE oraz Baterii Testów Pisania IBE a także Skali Prognoz Edukacyjnych IBE.

Magdalena Kochańska

Starszy Specjalista ds. badań i analiz w Zakładzie Psychologii Edukacji IBE. Ukończyła filologię polską, pedagogikę przedszkolną z terapią zaburzeń rozwojowych oraz studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie jest studentką psychologii ze specjalizacją kliniczną. Brała udział w wielu projektach naukowych, krajowych i zagranicznych, dotyczących typowego i zaburzonego rozwoju mowy dzieci. Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów, w tym Testu Rozwoju Językowego TRJ, broszur i poradników dla rodziców i nauczycieli, a także certyfikowanym trenerem opartej na responsywnej komunikacji metody Hanen: Learning Language and Loving It.

dr Radosław Kaczan

Psycholog, specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia edukacji. Doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2003 nauczyciel akademicki, uczestniczył w szeregu projektów naukowo-badawczych tym poświęconych tematyce wykluczenia społecznego oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci. W ramach projektów edukacyjnych i szkoleniowych prowadził warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji obywatelskich, umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania problemów społecznych dla młodzieży oraz dorosłych. Pracował również, jako psycholog w ośrodku pomocy społecznej i szkole podstawowej. 

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl